Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 139

 

гр. Кубрат, 21.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд в публичното заседание на  двадесет и първи август две хиляди и осемнадесета година в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                     

при участие  на  секретаря  Вера Димова и прокурора ………………., като разгледа гр. дело № 396 по описа за 2018 година, докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

НАСТАНЯВА, на основание чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 25, т. 2 от Закона за закрила на детето, малолетното дете Г. С.М., ЕГН **********, представлявано от своите родители и законни представители Р.Г.М., ЕГН ********** и С.Н.М., ЕГН **********,***, в дома и на грижите на професионално приемно семействотова на Ф.И.М., ЕГН ********** и И.И.М., ЕГН ********** ***, до промяна на обстоятелствата, водещи до прекратяване на настаняването или до изменение на мярката за закрила.  

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването на страните по молбата, пред ОС – Разград.

        Препис от същото да се изпрати за връчване и на заинтересованите лицаприемни родители. 

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ КтРС: /П/ Ал. Великова

МОТИВИ  към Решение № 139/21.08.2018 год. по гражданско дело  396/2018 год. по описа на Районен съдКубрат

 

 

Производството е с правно основание чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за Закрила на детето.

         ДирекцияСоциално подпомаганегр. Кубрат, специализиран орган за провеждане на политиката за Закрила на детето в Община Кубрат, чрез Директора й е предявила молба, с която моли съда да постанови решение, с което малолетното дете Г. С.М., ЕГН ********** да бъде настанено в професионално приемно семействотова на Ф.И.М., ЕГН ********** и И.И.М., ЕГН **********, двамата с адрес *** за срок до промяна на обстоятелствата.

Ответниците по молбата родители на малолетното дете – Р.Г.М. и С.Н.М.,  и двамата с постоянен адрес ***, при редовност в призоваването не се явяват в съдебно заседание и не ангажират становище по молбата. 

Заинтересованите страни Ф.И.М. и И.И.М. се явяват и изразяват съгласие и желание като приемно семейство да продължат да отглеждат и да се грижат за малолетната Г..

Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, съобразени със становищата на участващите в производството страни, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от Удостоверение за раждане издадено въз основа на Акт за раждане № 0334/03.07.2015 г. на Община Разград, детето Г. С.М. е родено на *** год. в гр. Разград от майка Р.Г.М. и баща - С.Н.М.. От съвместното си съжителство родителите имат родени още две децаСевинч С.М., ЕГН ********** и Туркай Сейханов М., ЕГН **********.***.

В периода 23.12.2015 г. до 18.01.2018 г. детето е било изведено от биологичното семейство и настанено в приемно семейство. През това време родителите са били консултирани и съвествани да полагат адекватни грижи за Г. и да задоволяват потребностите й. След 18.01.2018 г. последвала реинтеграция в семейна среда. При извършвани проверки от социалните работници не било констатирано неглижиране на родителските ангажименти.

При проверка на 26.06.2018 г. обаче било констатирано, че Г. е оставена сама на улицата, легнала при кучета, а родителите отсъствали от жилището. Установено било, че майката била на контролен преглед в гр.Русе във връзка с четвъртата й бременност. Обитаваната от семейството  стая от общо двустайното жилище била крайно занемарена.

С оглед на констатациите социалните работници подготвили съответните документи и предприери мярка за закриланастаняване в професионално приемно семейство. Въз основа на Заповед № ЗД/Д-РР-К-013/28.06.2018 г. на Директора на ДирекцияСоциално подпомаганегр. Кубрат Г. била настанена по административен ред в професионално приемно семействона Ф.И.М. и И.И.М.. 

Видно от приложения към молбата Социален доклад и от показанията на св. И., служител на Отдел „Р.Г.М. и С.Н.М. са с нисък родителски и интелектуален капацитет. Същите неглижирали детето, не му осигурили адекватна за възрастта му храна и грижи. Липсват подходящи условия за неговото отглеждане. Жилището, което родителите обитават представлява къща от две стаи, от които обитават само едната. Стените били оголени, леглата без спално бельо и мръсни, липсва баня и тоалетна. Бащата работел без трудов договор в кравеферма, а майката е безработна и разчита на помощите по чл. 7 от ЗСПД.      

Въз основа на цитираната по-горе заповед на Директора на ДирекцияСоциално подпомаганегр. Кубрат детето Г. е настанено за отглеждане в приемното семейство на Ф.И.М. и И.И.М.. Свидетелят И. твърди, че приемното семейство се справя отлично с отглеждането на детето. Посещавала дома им. Впечатленията й са, че детето е много добре обгрижвано.  Потребностите на Г. от подслон, храна, здравеопазване, внимание, емоционална близост и обич са задоволени адекватно. От 10 септември предстои детето да посещава детска градина. Ето защо според социалният работник към настоящия момент следва детето да продължи да живее в дома и под грижите на Ф.И.М. и И.И.М. до промяна на обстоятелствата.

Молителят ДирекцияСоциално подпомаганегр.Кубрат счита, че в интерес на детето ще бъде то да бъде настанено в приемното семейство на Ф.И.М. и И.И.М.. Там детето се отглежда в сигурна и спокойна семейна среда, получава адекватни на здравословните му нужди и ниската възраст грижи, внимание, нежност и любов от страна на приемните родители. Режимът на отглеждане е съобразен с възрастта и здравословните нужди на детето, което е условие за нормалното му физическо и психическо развитие. Приемното семейство се отнася с разбиране и търпение към детето, обгражда го с много грижи, внимание и любов, задоволява адекватно потребностите му. В подкрепа на това становище са и събраните гласни и писмени доказателства. Правата и законните интереси на детето ще са найдобре защитени с настаняване в приемното семейство, където се полагат грижи за него от 28.06.2018 г. и което към настоящия момент по най-добър начин ще замести липсата на майчина грижа. 

       Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за Закрила на детето съдът постанови решението си.

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова