Р Е Ш Е Н И Е

 

  129

 

гр. Кубрат, 07.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд, ВТОРИ СЪСТАВ,  в публично съдебно заседание на  седми август две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                    

при участие  на  секретаря  Павлина Петрова и в присъствието на прокурора ……….., като разгледа гр. дело №452  по описа за 2018 година, докладвано от съдия Председателя,

 

                                                           Р   Е   Ш   И  :

 

           ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.30 и чл. 29, т.9 във вр. с чл.25, ал.1  от Закона за закрила на детето, настаняването на непълнолетното  дете Р.Г.Д., ЕГН **********, представлявано от своята  майка  Г.Д.М., ЕГН **********, с адрес: ***., в Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие" гр. Исперих,  поради отпадане на основанията за настаняване извън семейството. 

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на въззивно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по молбата, пред ОС гр.Разград.

 

                           

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Д. Петрова – Енева

 

МОТИВИ  по  Решение № 129 / 07.08.2018 год. по гр.д. № 452 по описа на РС – Кубрат за 2018 година

 

        Производството намира своето правно основание в разпоредбата на чл.30, във вр. с чл.29, т.6 и т.9  от Закона за закрила на детето.

        Постъпила е молба от  ДирекцияСоциално подпомагане” – гр.Кубрат, представлявана от Директора си – Р.К.К., ЕГН **********, с която молят съда да постанови решение за прекратяване на настаняването на детето Р.Г.Д., ЕГН **********, представлявано от своята  майка  Г.Д.М., ЕГН **********,***,  в Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семействаЛудогорие" гр. Исперих  поради отпадане на основанията за настаняване извън семейството и промяна на обстоятелствата.

       Твърдят, че родителя  на детето – майката, подкрепяна от съжителстващия А.А.,  има възможност и желание да се грижи  за него, подпомагана от съжителстващия с нея мъж и  разширения семеен кръг по – големите  си пълнолетни вече деца.  Детето Р.Г.Д., ЕГН ********** е родено на *** ***, с родители: майка - Г.Д.М., ЕГН ********** и баща - неизвестен по Удостоверение за раждане издадено въз основа на Акт за раждане № 0002 от 13.07.2001 г. съставен в с. Беловец.

          По отношение на детето е била приложена мярка за закрила - настаняване в социална услуга от резидентен тип /Център за настаняване от семеен тип, гр. Исперих/, съгласно Решения на Районен съд Исперих № 301/ 19.08.2014 г. по гр.д. № 476 по описа на ИРС за 2014 г. и № 38/ 03.11.2016 г. по гр.д. №170/ 2016 г.

          След подадена  от майката  молба за реинтеграция в семейството, на 06.06.2018г., със Заповед  № ЗД/Д-РР-И-028/ 26.06.218 г. на Директора на ДСП - Исперих, настаняването на Радослав  в Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие" гр. Исперих, е прекратено. Наблюдава се силно изразена емоционална връзка между детето и майката, както и между детето и разширения фамилен кръг, най-вече с по-голямата му пълнолетна сестра Румяна. Същите заявяват готовност и желание да се грижат за Радослав в семейна среда. В периода на настаняването си в ЦНСТ - Исперих, Радослав често е гостувал в дома на семейството си. Емоционалната връзка дете - родител  и семеен кръг не е прекъсната.

В писменото си становище процесуалният представител на молителя твърди, че поддържа молбата.

         Ответницата, редовно призована,  се явява и ангажира становище, че желае  детето да бъде върнато в техния дом и на техните грижи.

Управителят на Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие" град Исперих - Иванина Недкова Иванова се явява лично и заявява становище да се потвърди административната заповед, с която е било прекратено настаняването на Р.Г.Д. в центъра.

          Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, съобразени със становищата на участващите в производството, приема за установено от фактическа страна следното:

        Спрямо детето Р.Г.Д. с ЕГН ********** със Заповед на Директора на ДСП Кубрат No ЗД РД 01-16 от 22.05.2014г. е предприета спешна мярка за закрила-предоставяне на социална услуга от резидентен тип- Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие" град Исперих, която мярка е потвърдена със Съдебно решение No 301 от 19.08.2014г. по гр. д. No 476 по описа за 2014г. на Районен съд Исперих, влязло в сила на 01.09.2014г. На 06.06.2018г. в Отдел "Закрила на детето" при ДСП Исперих е постъпило изготвено от Отдел "Закрила на детето" при ДСП Кубрат проучване на родителския капацитет на г-жа М., според което майката може да полага преки и адекватни грижи за Радослав в семейна среда и има всички необходими условия за това. С  административна Заповед № ЗД/Д-РР-И-028/26.06.2018 г. на директора на ДирекцияСоциално подпомагане" - Исперих, на основание чл.30, ал.2, във вр. с чл.29, т.9 от Закона за закрила на детето е прекратено настаняването на непълнолетния Р.Г.Д., ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семействаЛудогорие" град Исперих, временно, до произнасянето на съда с решение.

             Видно от  приложения към молбата Социален доклад в интерес на Радослав е да се отглежда в дома на своята биологична майка и да поддържа връзка със своите братя и сестри.  Майката  заявява  лично становището си, че желае да се грижи и да отглежда детето в дома си в с.Беловец, поради което настоява за прекратяване на настаняването му Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семействаЛудогорие" гр. Исперих.

           При така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема следното: Молбата е основателна и доказана. Налице е предпоставката, визирана в чл.29, т.9 ЗЗДет., т.е. променили са се обстоятелствата, наложили настаняването му в Център за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие" град Исперих, които са станали причина за настаняване на детето извън семейството. Детето е  с известен произход,  родителите желаят да го отглеждат в семейната си среда и разполагат с всички необходими за това условия. Подкрепяни и подпомагани са от фамилния кръг лица. В тази насока съдът изцяло кредитира становищата на Д “СП” – гр. Кубрат, видно от което с прекратяването на настаняването и връщането на детето в дома на неговите родители, то не само ще продължи да се ползва от грижите на своята майка, но ще общува ежедневно със своя баща, баба и други сродници.

          Ето защо и на основание чл.30, във вр. с чл.29,т.9 от Закона за закрила на детето, съдът  постанови своя акт.

 

Районен съдия: /п/