Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

№ 140

Гр. Кубрат, 23.08.2018 год.

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

Кубратският районен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и трети август, две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         Председател: Албена Великова

При секретаря Вера Димова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 490 по описа на РСКт за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното: 

Производство по иск с правно основание чл. 530 и сл. от ГПК във вр. с чл. 6, ал. 2 от Семейния кодекс (СК).

Постъпила е молба от непълнолетната Д.С.А., ЕГН **********  действаща със съгласието на родителите си С.А.Х., ЕГН ********** и М.Ю.Т., ЕГН **********,***. В молбата се сочи, че молителката не е навършила пълнолетие, но е на 16 години, желае да сключи граждански брак и сезира съда с искане да й даде разрешение да сключи такъв.

Молителката се явява в съдебно заседание лично и с родителите си и заявява, че поддържа молбата си. 

За Дирекция „Социално подпомагане” гр. Кубрат, отдел „Закрила на детето”, редовно уведомени, не се явява представител. Представено е писмено становище, с което социалните работници считат, че следва да се уважи искането на молителката и се даде разрешение да сключи граждански брак с пълнолетния С.Б.С., ЕГН **********.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

По делото е представено удостоверение за раждане, видно от което Д.С.А., ЕГН ********** е родена на *** г. от майка М.Ю.Т., ЕГН ********** и баща  С.А.Х., ЕГН **********. Изслушани в съдебно заседание родителите на непълнолетната заявяват, че са съгласни дъщеря им да сключи граждански брак със С.Б.С., ЕГН **********, с който тя живеела на съпружески начала в дома му в с. Подайва, обл. Разград и от който има родено дете. Изслушан е и С.Б.С., живеещ на семейни начала с молителката, който заявява желанието си да встъпи в брак с нея.

От представения социален доклад се установява, че молителката съжителства на семейни начала със С.Б.С. от една година, а на 27.04.2018 г. е родено детето им Х.С.Б.. Установява се, че молителката и С.Б.С. *** в жилището на родителите му, където ползват отделни помещения, при добри жилищни условия и се поддържа добра хигиена.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от СК брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години. От правилото законодателят е въвел изключение с ал. 2 на цитираната норма, съгласно която лице, което е непълнолетно, но е навършило 16 години може да встъпи в брак, ако важни причини налагат това.

В настоящата хипотеза съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 6, ал. 2 от СК за даване на разрешение от районния съд за сключване на брак на лице, ненавършило 18 годишна възраст. Първо - Д.С.А. е навършила 16 години и в момента е на 16 години и 1 месец, съгласно приетото по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 112/30.06.2002 г. на Община Исперих, съгласно който същата е родена на *** г. На второ място - по делото се доказаха и важни причини, които налагат даването на исканото  разрешение, а именно обстоятелството, че е налице трайно съжителство между Д.С.А. и С.Б.С., което е продължило повече от една година и е станало трайно обичайно за молителката и е довело до появата на детето им.

При така установените обстоятелства, съдът приема, че молбата следва да се уважи – налице са важни причини по смисъла на  чл. 6, ал. 2 СК, налагащи сключването на брак, а именно съвместното живеене на молителката с бъдещия й съпруг, афиширането на фактически съпружески отношения пред обществеността и предстоящото раждане на дете от съвместното съжителство на молителката с  С.Б.С..

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от СК, Кубратски районен съд

 

Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на непълнолетната Д.С.А., ЕГН **********  действаща със съгласието на родителите си С.А.Х., ЕГН ********** и М.Ю.Т., ЕГН **********,*** да сключи граждански брак със С.Б.С., ЕГН ********** с пост. адрес ***.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                  Председател: /П/ Ал. Великова