О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 283

 

Гр.Кубрат, 02.08.2018 г.

 

 

 

      Кубратският районен съд, в закрито заседание втори август, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                                        Районен  съдия: Диана Петрова - Енева

 

като  разгледа докладваното от  районния съдия ч. гр.дело № 466 по описа за 2018 год., за да се произнесе , съобрази следното:

 

      Производство по чл.51 и сл. от Закона за наследството.

      Постъпила е молба от Т.Б.В., ЕГН ********** с пост. адрес ***, с която депозира заявлението си, че като наследник на покойния си дядо  В.Б.Д., ЕГН **********,***, поч. на 19.02.1995 г., с Акт за смърт № 0004/ 20.02.1995 г. на Община – Завет, Кметство – с. Сушево,  се отказва от оставеното от него наследство.

         Молят този й отказ да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49 от ЗН и да й  бъде издадено удостоверение за направения и вписан отказ.

        Съдът, след преценка на приложените към молбата доказателства, приема за установено следното:

        Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване.Този отказ поражда права за останалите наследници, съгласно разпоредбата на чл.53 от ЗН.

        От представените удостоверение за наследници № 62/ 17.07.2018г. на Община – Завет, Кметство – с. Сушево, се установява, че молителката е внучка на посочения наследодател, призована към наследяване. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказа, подписани от молителите, и нотариално заверени с рег.№ 4357/ 31.07.2018 год. на Нотариус С. Садък, рег. № 004 на НК, с район на действие РС – Кубрат. Кубратският районен съд се явява компетентен за вписване на направения отказ, тъй като мястото на откриване на наследството – с. Сушево, общ. Завет,  е в съдебния район на КРС.

        По делото молителката е представила вносна бележка за платена държ. такса в размер на 25.00 лева. 

       Предвид изложеното и на основание чл.52 във вр. с чл.49 ал.1 от ЗН , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

       ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на РС-Кубрат  направения от Т.Б.В., ЕГН ********** с пост. адрес ***, отказ от наследството, оставено от покойния й дядо В.Б.Д., ЕГН **********,***, поч. на 19.02.1995 г., с Акт за смърт № 0004/ 20.02.1995 г. на Община – Завет, Кметство – с. Сушево .

 

Районен съдия:/П/ Д. Петрова-Енева