О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 297

 

гр.Кубрат, 14.08.2018 г.

 

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на четиринадесети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                       Председател: А. Великова

 

като разгледа докладваното от председателя частно гражданско дело № 477 по описа на РСКт за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

            Производство по реда на чл. 83, ал. 2 от ГПК.

Делото е образувано по молба на В.Д.В., ЕГН ********** с адрес *** ********, с която в качеството на взискател депозира искане на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК да бъде освободен от заплащане на разноски за особен представител, поради това, че е безработен, социално слаб и не реализира достатъчно доходи.

По делото са приложени Декларация за гражданство, семейно и имотно състояние и Удостоверения № 6703000752/05.12.2017 г. и № 6703000751/05.12.2017 г. От същите се установява, че В.Д.В. не работи по трудов договор и не реализира доходи от свободни професии, наеми и хонорари; притежава моторно превозно средство, което закупил преди 10 год.; притежава къща в село Тертер и 1/8 ид. ч. от апартамент в гр. Кубрат.

Съдът, след като взе предвид заявлението на молителя и представените доказателства, и след служебна справка по изп. дело № 60/2010 г. по описа на ДСИ при РС- Кубрат, намира следното:

Изпълнително дело № 60/2010 г. по описа на ДСИ е било образувано по издаден в полза на В.Д.В., ЕГН ********** с адрес *** ********, в качеството на баща и законен представител на Х.В.Д., ЕГН **********   и А.В.Д., ЕГН ********** изпълнителен лист по влязло в законна сила определение по гр. д. № 70/2009 г. по описа на РС-Кубрат. По силата на последното майката на децата – И.Н.Н.е била осъдена да плаща издръжка в размер на 50.00 лв. за първото и 40.00 лв. за второто. Впоследствие с влязло в законна сила Решение № 57/28.03.2018 г. по гр. д. № 753/2017 г. по описа на РС-Кубрат, определените първоначално издръжки за децата са изменени, като са увеличени на 150.00 лева за всяко от тях.

Поради липсата на доброволно плащане от страна на задълженото лице И.Н.Н., в рамките на образуваното изпълнително дело № 60/2010 г. по описа на ДСИ при РС- Кубрат и предприетите от съдебния изпълнител действия поради отсъствието на длъжника И.Н.Н.от регистрирания постоянен и настоящ адрес, в тежест на молителя в настоящото производство е възложено плащане на сумата 100.00 лева, представляващо възнаграждение за особен представител. Молителят твърди, че плащането на тази сума е непосилна за него и моли да бъде освободен.

Молбата е основателна. Съгласно чл.83, ал.2 ГПК, такси и разноски по производството не се внасят от физическите лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. Преценката за наличие на предпоставките за освобождаване от внасяне на държавна такса се извършва от съда въз основа на доказателства за имущественото състояние на лицето, семейното му положение, здравословното състояние, трудова заетост, възраст и всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на законоустановеното задължение за внасяне на държавна такса за производството по делото.

Преценката на представените по делото доказателства, относими към възможността на молителя за внасяне на такси и разноски, в това число и евентуално възнаграждение за особен представител, обуславя извод, че са налице предпоставките за освобождаването му на основание чл.83, ал.2 ГПК. Съгласно представената от молителя декларация за имуществено състояние, единствените доходи са от сезонна работа, а в единствения си дом отглежда двете си деца.

Освобождаването от такси и разноски е изключение от правилото, че за съдебните производства се дължат такива и в хипотезата на чл. 83, ал. 2 от ГПК предпоставка за това е удостоверяване на обстоятелството, че дължащият таксата или разноските няма достатъчно средства да ги заплати, като съдът е обвързан да извърши преценка въз основа на посочени в закона предпоставки. В настоящия случай, съдът преценява, че В.Д.В. не е в състояние да заплати следващите се разноски по делото, в това число и възнаграждение за особен представител, поради което воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСВОБОЖДАВА В.Д.В., ЕГН ********** с адрес *** ********  от задължението да плати разноски за възнаграждение на особен представител, който следва да се назначи на И.Н.Н., ЕГН ********** - длъжник по изпълнително дело № 60/2010 г. по описа на ДСИ при РС – Кубрат.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

             

                                                Председател:/П/ Ал. Великова