О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

295

 

Гр.Кубрат , 14.08.2018 г.

 

 

 

            Кубратският районен съд в закрито заседание на четиринадесети август, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                                        Председател: Албена Великова

 

като  разгледа докладваното от председателя частно гражданско дело № 488 по описа на РСКт  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

            Производство по чл.51 и сл. от Закона за наследството.

            Постъпила е молба от Н.Т.С., ЕГН ********** с пост.адрес ***. ******, с която депозира заявлението си, че, като наследник на брат си – И.А.К., ЕГН **********,***,  поч. на 11.08.2017 г. в гр. Кубрат, с Акт за смърт № 0099/ 11.08.2018 г. на Община – Кубрат, се отказва от оставеното от него наследство.

            Моли този й отказ да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49 от ЗН  и да й бъде издадено удостоверение за направения и вписан отказ.

            Съдът, след преценка на приложените към молбата доказателства, приема за установено следното:

            Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Този отказ поражда права за останалите наследници,  съгласно разпоредбата на чл.53 от ЗН.

От представеното удостоверение за съпруга и родствени връзки1021/28.06.2018 год. на Община – Кубрат, се установява, че молителката е сестра на посочения наследодател. От съдържанието на представеното Удостоверение за наследници № 585/24.04.2018 г. и удостоверения по ч. гр. д. № 280/2018 г. и ч. гр. д. № 281/2018 г., и двете по описа на РС-Кубрат е видно, че двете деца на наследодателя – С.И.К.и Е.К.К. са направили отказ от наследството на своя баща, вписани съответно под № 33/17.05.2018 г. и № 34/17.05.2018 г. в особената книга на съда по реда на чл.49, ал.1 от ЗН. С извършването на валиден отказ се счита, че лицето, призовано към наследяване, изобщо не е придобивало качеството на наследник. Съгласно чл.53 от ЗН, частта на отреклия се или на оня, който е изгубил правото да приеме наследството, уголемява дяловете на останалите наследници.

Съгласно установената съдебна практика, ако всички наследници от един ред се откажат от наследството, призовават се към наследяване наследниците от следващия ред. В случая децата на наследодателя са се отказали от наследството му, при което поради липса на наследници негови възходящи, то следващия ред наследници, призовани към наследяване се явяват неговите братя и сестри. В конкретния случай наследодателят има сестра – молителката в настоящото производство и двама братя, поради което същите придобиват качеството наследници на наследодателя. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителката лично с нотариална заверка на подписа й. Кубратският районен съд се явява компетентен за вписване на направения отказ, тъй като мястото на откриване на наследството – гр. Кубрат – е в съдебния район на Районен съд –  Кубрат.

            Предвид изложеното и на основание чл. 52, във вр. с чл. 49 ал. 1 от ЗН , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – Кубрат  направения от Н.Т.С., ЕГН ********** с пост.адрес ***. ****** отказ от наследството, оставено от брат й - И.А.К., ЕГН **********,***,  поч. на 11.08.2017 г. в гр. Кубрат, с Акт за смърт № 0099/ 11.08.2018 г. на Община – Кубрат.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителката удостоверение за вписания отказ от наследството.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.            

 

                                                                                      Председател:/П/ Ал. Великова