О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

296

 

Гр.Кубрат , 14.08.2018 г.

 

 

 

            Кубратският районен съд в закрито заседание на четиринадесети август, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                                        Председател: Албена Великова

 

като  разгледа докладваното от председателя частно гражданско дело № 489 по описа на РСКт  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

            Производство по чл.51 и сл. от Закона за наследството.

            Постъпила е молба от  С.Д.П., ЕГН ********** с адрес ***, Й.Д.Т., ЕГН ********** с адрес *** и Ц.Д.Т., ЕГН **********, с пост. адрес ***, с която депозират заявлението си, че като наследници на И.А.К., ЕГН **********,***,  поч. на 11.08.2017 г. в гр. Кубрат, с Акт за смърт № 0099/ 11.08.2018 г. на Община – Кубрат, се отказват от оставеното от него наследство.

            Молят този отказ да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49 от ЗН  и да им бъдат издадени удостоверения за направения и вписан отказ.

            Съдът, след преценка на приложените към молбата доказателства, приема за установено следното:

            Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Този отказ поражда права за останалите наследници,  съгласно разпоредбата на чл.53 от ЗН.

От представеното удостоверение за съпруга и родствени връзки1021/28.06.2018 год. на Община – Кубрат, се установява, че бащата на молителите – Д. Т.Д., е брат на посочения наследодател. Видно от Удостоверение за наследници № 0020/20.07.2018 г. изд. от Кметство с. Бреница, Д. Т.Д., б. ж. на с. Бреница, е починал на 08.09.1989 г. и е оставил свои наследници молителите в настоящото производство. От съдържанието на Удостоверение за наследници № 585/24.04.2018 г. изд. от Община Кубрат и удостоверения по ч. гр. д. № 280/2018 г. и ч. гр. д. № 281/2018 г., и двете по описа на РС-Кубрат е видно, че двете деца на наследодателя – С.И.К.и Е.К.К. са направили отказ от наследството на своя баща, вписани съответно под № 33/17.05.2018 г. и № 34/17.05.2018 г. в особената книга на съда по реда на чл.49, ал.1 от ЗН. С извършването на валиден отказ се счита, че лицето, призовано към наследяване, изобщо не е придобивало качеството на наследник. Съгласно чл.53 от ЗН, частта на отреклия се или на оня, който е изгубил правото да приеме наследството, уголемява дяловете на останалите наследници.

Съгласно установената съдебна практика, ако всички наследници от един ред се откажат от наследството, призовават се към наследяване наследниците от следващия ред. В случая децата на наследодателя са се отказали от наследството му, при което поради липса на наследници негови възходящи, то следващия ред наследници, призовани към наследяване се явяват неговите братя и сестри. В конкретния случай наследодателят има сестра и двама братя, поради което същите придобиват качеството наследници на наследодателя, а след смъртта им – техните деца по заместване. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителите лично с нотариална заверка на подписите им. Кубратският районен съд се явява компетентен за вписване на направения отказ, тъй като мястото на откриване на наследството – гр. Кубрат – е в съдебния район на Районен съд –  Кубрат.

            Предвид изложеното и на основание чл. 52, във вр. с чл. 49 ал. 1 от ЗН , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – Кубрат  направения от     С.Д.П., ЕГН ********** с адрес *** отказ от наследството, оставено от И.А.К., ЕГН **********,***,  поч. на 11.08.2017 г. в гр. Кубрат, с Акт за смърт № 0099/ 11.08.2018 г. на Община – Кубрат.

ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – Кубрат  направения от     Й.Д.Т., ЕГН ********** с адрес *** отказ от наследството, оставено от  И.А.К., ЕГН **********,***,  поч. на 11.08.2017 г. в гр. Кубрат, с Акт за смърт № 0099/ 11.08.2018 г. на Община – Кубрат.

ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – Кубрат  направения от   Ц.Д.Т., ЕГН **********, с пост. адрес *** отказ от наследството, оставено от  И.А.К., ЕГН **********,***,  поч. на 11.08.2017 г. в гр. Кубрат, с Акт за смърт № 0099/ 11.08.2018 г. на Община – Кубрат.

ДА СЕ ИЗДАДАТ на молителите удостоверения за вписания отказ от наследството.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.           

 

                                                                                      Председател:/П/ Ал. Великова