О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 90

 

Гр.Кубрат, 22.08.2018 г.

 

Кубратският районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и втори август, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                Председател: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 210 по описа на РСКт за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

Производство с правно основание чл. 244, ал. 5 от НПК.

И.П.П., ЕГН ********** *** като пострадало лице обжалва Постановление от 13.08.2018 г. на прокурора при Районна прокуратура - Кубрат, с което е спряно наказателното производство по Бързо производство № 290 ЗМ- 249/2018 г. по описа на РУМВР – Кубрат, пр. пр. № 461/2018 г. на РП-Кубрат образувано срещу К.С.С.за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 от НК, извършено на 03.08.2018 г.

Жалбоподателят, моли съда да отмени обжалваното постановление, като е посочил, че не е доволен от прокурорското постановление, тъй като същото е немотивирано, деянието е неправилно квалифицирано, а отсъствието на обвиняемия няма да попречи за разкриване на обективната истина.

Съдът, след като се запозна с наведените в жалбата оплаквания и доводите във връзка с обосноваността и законосъобразността на обжалваното постановление, приема следното:

Жалбата е допустима: подадена от надлежна страна – лице имащо качеството на пострадалото лице и в седемдневния преклузивен срок от датата на получаването на постановлението.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а Постановление на РП-Кубрат от 13.08.2018 г. като законосъобразно и обосновано следва да бъде потвърдено.

Бързо производство № 290 ЗМ- 249/2018 г. по описа на РУМВР – Кубрат, пр. пр. № 461/2018 г. на РП-Кубрат е било образувано срещу К.С.С., ЕГН ********** с пост. адрес в гр.Варна, за това, че на 03.08.2018 год. в гр. Кубрат по хулигански подбуди е причинил на И.П. *** лека телесна повреда – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12  във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК. 

От събраните в хода на досъдебното производство доказателства се установява следната фактическа обстановка: На 03.08.2018 год. св.И.П. ***. Когато достигнал до кръстовището, образувано с ул. Гагарин, срещнал движещия се срещу него К.С.. Последният го попитал къде живее, а П. отговорил на непознатия „у дома“. Тогава С.го обвинил, че изпратил хора, които да вземат пенсията на баба му. П. не отвърнал, но в този момент С.без повод и причина, без да е провокиран от свидетеля нанесъл удар с юмрук по лявото ухо на П., при което той изпитал силна болка и паднал на земята. С.продължил да нанася удари с крак върху лежащия на земята П.. В този момент към тях се приближила св.Г., която разпознала двамата и ги разтървала. Пострадалият позвънил на тел.112 и пристигнали полицейските служители.

В хода на БП са разпитани като свидетели пострадалия П. и С. Г..

На 04.08.2018 г. П. е освидетелстван от съдебен лекар, който е изготвил приложената по БП СМЕ, от чието заключение се установява по несъмнен начин, че в резултат на инцидента на 03.08.2018 г. пострадалият е получил счупване на IX-то и X-то ребро в ляво; хематом на лява ушна мида; кръвонасядания зад лява ушна мида, наз лява мишнична ямка по гръбна и гръдна страна; в анатомичната област от предна мишнична линия до лопатковата линия от лявата страна; двете лакътни области; дясна мишница; драскотина и охлузване в горната част на гърба от дясната страна; охлузване под десния лакът и под дясна капачка. По своята медико-биологична характеристика установените увреждания обуславят временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалия.

Видно от приложените по делото призовки и разпореждания за принудително довеждане на К.С., същият не е открит на адреса в гр.Варна и е бил обявен за общодържавно издирване.

Въз основа на така възприетата от съда фактическа обстановка, установена и от прокурора, последният е спрял наказателното производство, излагайки мотивите си за това – установяването на С.е необходимо с цел привличане в качеството на обвиняем и утвърждавайки изготвения план за действията, които следва да бъдат извършени.                        

Съдът в настоящия си състав споделя изцяло становището на представителя на Районна прокуратура – Кубрат, изложено в атакуваното Постановление. Въпреки че са събрани достатъчно доказателства – показания на свидетели и СМЕ, по БП няма привлечено обвиняемо лице, поради което и обосновано прокурорът е спрял наказателното производство. Със спирането му обаче, не се накърняват законните права и интереси на пострадалото лице, тъй като е изтотвен план за оперативно-издирвателни мероприятия, които следва да бъдат извършени, утвърден от наблюдаващия прокурор, като при получаване на нова информация от значение за разследването, наказателното производство ще бъде възобновено. Неговите права също така са гарантирани от разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК, тъй като това спиране е ограничено със срок – до една година.

Към момента не са налице и основания за привличането на С.и по реда на задочното производство.

За пълнота на изложението съдът следва да отбележи, че твърдението на жалбоподателя, че му била нанесена средна телесна повреда се опровергава категорично от изготвената СМЕ.

Предвид изложеното, съдът в настоящия си състав намира, че обжалваното Постановление за спиране на наказателното производство от 13.08.2018 г. на Районна прокуратура – Кубрат е законосъобразно и обосновано и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран така и на основание чл. 244, ал. 5 от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление на Районна прокуратура – Кубрат от 13.08.2018 г. за спиране на наказателното производство по Бързо производство № 290 ЗМ- 249/2018 г. по описа на РУМВР – Кубрат, пр. пр. № 461/2018 г. на РП-Кубрат, като законосъобразно и обосновано.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

Препис от същото да се изпрати на жалбоподателя и РП-Кубрат за сведение.

Да се върне на РП-Кубрат приложеното към жалбата Бързо производство № 290 ЗМ- 249/2018 г. по описа на РУМВР – Кубрат.

 

                                          Председател:/П/ Ал. Великова