МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 164/2018  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ – 208/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу С.С.О. *** за това, че на 28.06.2018 г. в с. Брестовене, обл. Разград, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка KYMGO, с рама № RFBRF25AA16000736, без регистрационен номер. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя С.С.О. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят С.С.О., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание, дава обяснения за извършеното,  признава вината си и изразява съжаление за стореното.  Защитникът му пледира за уважаване предложението на РП – Кубрат поради наличието на основанията за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК и моли подзащитният й да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба ориентирано на минимума.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ – 208/2018 г. по описа на Районно управление на МВР - Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят С.С.О. е 47–годишен, с българско гражданство, женен, осъждан – реабилитиран, с основно образование, безработен.

Видно от приложените на л. 20 и л.21 от БП писмо на РУ на МВР-Кубрат и справка за нарушител подс.С.С.О. е правоспособен водач на МПС и притежава свидетелство за управление на МПС.

На 28.06.2018 г. около 10:30 часа св. А.А.и св. Г.Г.- служители при РУ на МВР гр.Кубрат във връзка с изпълнение на служебните си задължения се намирали на ул. Никола Йонков Вапцаров  в с.Брестовене. По същото време по тази улица, подс.С.О. управлявал моторно превозно средство-мотоциклет марка „KYMGO“, с рама № RFBRF25AA16000736, без регистрационен номер. След като бил спрян за проверка подс.О. представил австрийски образец на CP на МПС, като заявил, че СУМПС е с изтекъл срок. При справка с ОДЧ при РУ на МВР-Кубрат, полицейските служители установили, че управляваният от подс.О. мотоциклет марка „KYMGO“, с рама № RFBRF25AA16000736 няма регистрация в ОД на МВР- Разград, т. е. не е регистриран по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. За констатираното св. А.съставил на водача АУАН № 085891/28.06.2018 г., който бил предявен на подс.О. и подписан без възражения.

По делото е приложено писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат - л.18 от делото, от което е видно, че по данни от АИС „КАТ“ мотоциклет марка „KYMGO“, с рама № RFBRF25AA16000736, не е регистриран на територията на РБългария по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. издадена от Министъра на вътрешните работи.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите А.и Г., справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 085891/28.06.2018 г., справка за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на БП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят С.С.О. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият С.С.О. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 28.06.2018 г. е управлявал моторно превозно средство мотоциклет марка „KYMGO“, с рама № RFBRF25AA16000736, без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в своя чл. 3 ал. 1, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства да се регистрират. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че мотоциклетът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи С.С.О. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.        

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                         Председател: /П/ Ал. Великова