МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 189/2018  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ – 159/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу Р.Г.Р. *** за това, че  на 02.05.2018 г. в гр. Кубрат, обл. Разград, е намерила чужда движима вещ – мобилен телефон „Samsung Galaxy J7 с имей код „357125073617172“ и силиконов предпазен калъф, всичко на обща на обща стойност 405.00 лева, собственост на С.М.И.от с. гр. и в продължение на една седмица не съобщил за нея на собственика, на властта или на този който я е загубил. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя Р.Г.Р. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба при условията на ал. 5 от чл. 78а от НК, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят Р.Г.Р., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание, дава обяснения за извършеното,  признава вината си и изразява съжаление за стореното. 

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ – 159/2018 г. по описа на Районно управление на МВР - Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят Р.Г.Р. е 54–годишна, с българско гражданство, омъжена, неосъждана, с основно образование, работи като машинен оператор в гр. Русе.

През месец юли 2016 г. св.С.И.си закупила мобилен телефон „Samsung Galaxy J7“ с имей код „357125073617172“, който телефон поставила в силиконов предпазен калъф. След закупуването на телефона тя го предоставила за ползване на дъщеря си св.А. Ю. - 12 годишна.

На 02.05.2018 г. след обяд св.Ю. излязла да играе с приятели на детската площадка, намираща се в междублоковото пространство на ул. Цар Освободител срещу магазин „Пацони“ в гр.Кубрат. Докато играело на площадката детето оставило мобилния си телефон „Samsung Galaxy J7“ с имей код 357125073617172 на една от пейките. Когато тръгнала от  площадката малолетната А. забравила да вземе мобилния телефон. Забравеният от момичето апарат бил намерен впоследствие от подсъдимата Р.Р., която го прибрала. В рамките на една седмица, т.е. за времето от намиране на инкриминираната вещ - мобилен телефон „Samsung Galaxy J7 с имей код „357125073617172“ и силиконов предпазен калъф, тя не е съобщила за местонахождението на намерената от нея вещ комуто трябва (на собственика - св.С.И., на полицията или на този, който я е загубил). Вместо това подс.Р. оставила за себе си намерения мобилен телефон.

В хода на разследването мобилен телефон „Samsung Galaxy J7“ с имей код „357125073617172“ и силиконов предпазен калъф били предадени от Р. с протокол за доброволно предаване и срещу разписка били върнати на собственика.

Според оценката на вещото лице изготвило съдебно-оценъчната експертиза, стойността на намерените вещи мобилен телефон „Samsung Galaxy J7“ и силиконов предпазен калъф възлиза на общо 405.00 лева.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимата, показания на свидетелите Ибрямова, Ю. и Атанасов, съдебно-оценъчна експертиза, протокол за доброволно предаване и разписка, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на БП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят Р.Г.Р. е осъществила състава на престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК.

От обективна страна – подсъдимата е имала фактическа власт върху предмета на престъплението, която е получила без правно основание, но същевременно не е установила тази власт и противоправно. Движимата вещ – мобилен телефон, е излязла от фактическата власт на собственика – св. Ибрямова и тя не е знаела къде се намира. Изпълнителното деяние осъществила чрез бездействие – като в продължение на една седмица не съобщил на собственика, на този който я е загубил или на властта, че вещта е у нея.

При  извършване на деянието подсъдимата Р. е действала при пряк умисъл: съзнавала общественоопасния характер на извършеното и неговите общественоопасни последици и целяла настъпването на вредоносния резултат, което е обективирано в поведението й: съзнавала, че вещта е чужда собственост, че тя я е намерила и че не е съобщила на когото трябва за нейното местонахождение.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание глоба от 100 до 300 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи Р.Г.Р. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 207, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 във вр. с ал. 5 от НК, й наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.  

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                         Председател: /П/ Ал. Великова