МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 201/2018  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ – 246/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу З.Б.А. *** за това, че на 01.08.2018 г. в гр. Завет, обл. Разград, по ул. „Цар Симеон“ е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет марка Ering Herche, с рама № 1996J06704, с поставена peг. табела 965KPU, с изтекъл срок, което не е регистрирано по надлежния ред. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя З.Б.А. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят З.Б.А., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание, дава обяснения за извършеното,  признава вината си и изразява съжаление за стореното.  Защитникът му пледира за уважаване предложението на РП – Кубрат поради наличието на основанията за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК и моли подзащитният му да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба ориентирано на минимума.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ – 246/2018 г. по описа на Районно управление на МВР - Кубрат, приема за установено следното:

Нарушителят З.Б.А. е 73–годишен, с българско гражданство, вдовец, неосъждан, без образование, безработен.

Видно от приложените на л. 17 и л. 18 от БП писмо на РУ на МВР-Кубрат и справка за нарушител подс.З.Б.А. е неправоспособен водач на МПС и не притежава свидетелство за управление на МПС.

На 01.08.2018 г. св.Н.Н.и св.Н.И.- служители при РУ на МВР гр.Кубрат били назначени в наряд, като изпълнявали служебните си задължения по контрол на пътното движение на територията на Община-Завет. Около 11:45 часа свидетелите във връзка с изпълнение на служебните си задължения се намирали на ул. Цар Симеон в гр.Завет, когато забелязали да се движи мотоциклет марка „Ering Herche“, с рама № 1996J06704, с поставена peг. табела 965KPU, с изтекъл срок, управляван от подс.А.. Полицейските служители спрели за проверка водача, при която било установено, че той не притежава СУМПС. При справка с ОДЧ при РУ на МВР-Кубрат, установили, че управляваният от подс.А. мотоциклет марка „Ering Herche“, с рама № 1996J06704, с поставена peг. табела 965KPU, с изтекъл срок няма регистрация в ОД на МВР-Разград - не е регистриран по реда на Наредба № I-45/24.03.2000г. За констатираното св.Н.съставил на водача АУАН № 085987/01.08.2018 г. и АУАН № 085986/01.08.2018 г., които били предявени на А., който ги подписал без възражения. С АУАН № 085986/01.08.2018 г. била иззета регистрационна табела с изписан № 965 KPU /GDV 2014/, като същата е приложена като веществено доказателство по делото.

Видно от приложеното на л.19 от БП писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат, че по данни от АИС „КАТ“ мотоциклет марка „Ering Herche“, с рама № 1996J06704, не е регистриран на територията на РБългария по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. издадена от Министъра на вътрешните работи.

 По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите Н.и И., справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 085987/01.08.2018 г. и АУАН № 085986/01.08.2018 г., справка за регистрация, справка за съдимост, веществено доказателство - регистрационна табела с изписан № 965 KPU /GDV 2014/.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на БП. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят З.Б.А. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият З.Б.А. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 01.08.2018 г. е управлявал моторно превозно средство мотоциклет марка „Ering Herche“, с рама № 1996J06704, с поставена peг. табела 965KPU, с изтекъл срок, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в своя чл. 3 ал. 1, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства да се регистрират. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че мотоциклетът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи З.Б.А. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.        

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК съдът постанови вещественото доказателство регистрационна табела с изписан № 965 KPU /GDV 2014/ да бъде изпратена в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Разград за унищожаване след влизане в сила на постановения съдебен акт.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                         Председател: /П/ Ал. Великова