Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 __181___

 

гр.  Кубрат, 13.11.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

        Кубратският районен съд, в публично заседание на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при  секретаря П. Петрова и в присъствието на прокурора . . . . като разгледа докладваното от председателя гр.дело № 237 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Обективно съединени искове  с правно основание чл. 124, ал.1, предл.второ ГПК, във вр. с чл.240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, предявени по реда на чл.415 ГПК. На основание чл.78, ал.1 ГПК претендира разноски по делото.

         Ищецът - „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Васил Левски № 114 с управители Р.Г.А. и Т.Я.К.чрез пълномощник юрисконсулт Н.А.С., със съдебен адрес:***, п. к. 1527,  като твърди, че в изпълнение на Договор за кредит „Бяла карта“ с № 468463/ 27.05.2016 г., сключен между ответницата и„Аксес Файнанс“ – ООД, ЕИК 202806978, й е предоставен заем в размер на 500.00 лева, от който тя не е погасила задължение за връщане на главница в размер на 486.28 лева; на 07.03.2017 г. е настъпила предсрочна изискуемост на цялото вземане, както и изискуемост на следните договорни задължения за плащане на: 48.19 лева – договорна лихва, начислена за периода от 05.06.2016 год. до 07.03.2017 год.; 113.39 (сто и тринадесет лева, тридесет и девет стот.) лева – неустойка за неизпълнение на задължение за периода от 06.07.2016 г. до 07.03.2017 г.; 56.90 (петдесет и шест лева, деветдесет стот.) лева – разходи и такси за извънсъдебно събиране;

26.23 (двадесет и шест лева, двадесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 08.03.2017 год. до 29.12.2017 год.; вземанията на кредитора по договора са прехвърлени с Рамков договор за прехвърляне на парични задължения/цесия/ от 11.11.2016 г. и Приложение № 1/ 11.10.2017 г. от „Аксес Файнанс“ – ООД, ЕИК 202806978  в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 – гр. София, поради което последното дружество в качеството си на частен правоприемник на заявеното за изпълнение вземане, моли съда да приеме за установено по отношение на ответницата Г.Х.С., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 02.01.2018 г. рег. пост. адрес в с постоянен адрес ***, и наст. адрес в гр. Русе, ул. „**, на която издадената срещу нея  Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 4/ 04.01.2018 г., изд. по ч.гр. дело № 1/ 2018 г. на РС – Кубрат е връчена при условията на чл. 47, ал. 1 ГПК, че тя дължи на ищеца претендираните суми: 486.28 (четиристотин осемдесет и шест лева, двадесет и осем стот.) лева, главница, представляваща неизпълнен дълг по Договор за кредит„Бяла карта“  № 468463/27.05.2016 год., сключен между нея и „Аксес Файнанс“ – ООД, ЕИК 202806978, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 02.01.2018 г. до окончателното плащане; 48.19 (четиридесет и осем лева, деветнадесет стот.) лева – договорна лихва, начислена за периода от 05.06.2016 год. до 07.03.2017 год.; 113.39 (сто и тринадесет лева, тридесет и девет стот.) лева – неустойка за неизпълнение на задължение за периода от 06.07.2016 г. до 07.03.2017 г.; 56.90 (петдесет и шест лева, деветдесет стот.) лева – разходи и такси за извънсъдебно събиране; 26.23 (двадесет и шест лева, двадесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 08.03.2017 год. до 29.12.2017 год. Претендира за присъждане на разноските по заповедното - 225.00 (двеста двадесет и пет) лева, и настоящото производство в тежест на ответника.

         Ответницата - Г.Х.С., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 02.01.2018 г. рег. пост. адрес в с постоянен адрес ***, и наст. адрес в гр. Русе, ул. „**, редовно уведомена по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, чрез назначения й по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК ос.представител адв. Пламен Христозов, АК – Разград, изпраща писмен отговор в срока за това, с който заявява становище за допустимост на исковата претенция, а относно нейната основателност, заявява оспорване изцяло. Моли за отхвърлянето й, макар и да не сочи конкретни факти и обстоятелства, съставляващи правоизключващи, правоунищожаващи или правоотлагащи възражения. Не оспорва писмените доказателства, приложени към исковата молба.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, обсъдени по реда на чл.235 ГПК във връзка с доводите и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното: От приложените към исковата молба и приложеното ч. гр.дело № 1/ 2018 год.по описа на РС – гр. Кубрат,  приети като доказателство по делото в заверени фото-копия, Договор за кредит„Бяла карта“  № 468463/27.05.2016 год., сключен между длъжника и „Аксес Файнанс“ – ООД, ЕИК 202806978, прехвърлено в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 – гр. София вземане с Рамков договор за прехвърляне на парични задължения/цесия/ от 11.11.2016 г. и Приложение № 1/ 11.10.2017 г., се установи по несъмнен начин, че на посочената дата „Аксес Файнанс“ – ООД е предоставило, а ответницата е усвоила, заем в размер на 500.00 лева, от който тя не е погасила задължение за връщане на главница в размер на 486.28 лева; на 07.03.2017 г. е настъпила предсрочна изискуемост на цялото вземане, както и изискуемост на следните договорни задължения за плащане на: 48.19 лева – договорна лихва, начислена за периода от 05.06.2016 год. до 07.03.2017 год.; 113.39 (сто и тринадесет лева, тридесет и девет стот.) лева – неустойка за неизпълнение на задължение за периода от 06.07.2016 г. до 07.03.2017 г.; 56.90 (петдесет и шест лева, деветдесет стот.) лева – разходи и такси за извънсъдебно събиране;

26.23 (двадесет и шест лева, двадесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 08.03.2017 год. до 29.12.2017 год.

         Договорът, не оспорен от ответника, носи подписите на двете страни.

         Поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ответницата, като кредитополучател, ищцовото дружество, позовавайки се на договорената предсрочна изискуемост, настъпила на 07.03.2017 г., предявило дължимите остатъци за плащане с Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, образувано в ч. гр. дело № 1/ 2018 год. по описа на местно компетентния съд – Районен съд – гр. Кубрат.

         Вземането подлежи на установяване по исков ред при условията на чл. 415, ал.1, 2 ГПК, тъй като издадената по цитираното гражданско дело  Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 4/ 04.01.2018 г., изд. по ч.гр. дело № 1/ 2018 г. на РС – Кубрат е връчена на ответницата, в качеството на длъжник, при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК.  

Приетите като писмени доказателства Договор за кредит„Бяла карта“  № 468463/27.05.2016 год. и приложение 1 от същата дата, съставляващ частен диспозитивен документ, подписан и от двете страни,  е годно доказателствено средство, относно съдържащите се в него изявления на посочените договаряли лица. Съобразно разпоредбите на чл.143 и чл.144 ГПК този документ, не оспорен от ответницата, има обвързваща съда доказателствена сила, поради което и въз основа на него са установени фактите по делото, както те се твърдят от ищеца. В тежест на ответната страна е да установи фактите и обстоятелствата, съставляващи погасяване или изчерпване на поетите задължения към дружеството заемодател.

         Въз основа на така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:  Безспорно установено по делото е, че страните по същото са установили помежду си облигационно правоотношение, произтичащо от сключени между тях на 27.05.2016 год.  Договор за кредит„Бяла карта“  № 468463. По силата на същия дружеството праводател на ищцовото дружество е превело по сметка на ответницата сумата по заема, която той се е задължил да върне в сроковете и размерите на задължителни месечни вноски. Ответницата не е погасила задължение за връщане на главница в размер на 486.28 лева, поради което следва да се приеме, че не е изпълнил задължението си по чл. 240 ЗЗД в претендирания от ищеца размер, представляващ главница за неизпълнено задължение по договора за паричен заем, ведно със законната лихва считано от 02.01.2018 год. до окончателното плащане; 48.19 (четиридесет и осем лева, деветнадесет стот.) лева – договорна лихва, начислена за периода от 05.06.2016 год. до 07.03.2017 год.; 113.39 (сто и тринадесет лева, тридесет и девет стот.) лева – договорена неустойка за неизпълнение на задължение за осигуряване на обезпечения за периода от 06.07.2016 г. до 07.03.2017 г.; 56.90 (петдесет и шест лева, деветдесет стот.) лева – договорени разходи и такси за извънсъдебно събиране; 26.23 (двадесет и шест лева, двадесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 08.03.2017 год. до 29.12.2017 год.. В тази насока е и извършеното доказване на иска.

           За прехвърлянето на вземането в полза на ищцовото дружество с приложените към исковата молба Рамков договор за прехвърляне на парични задължения/цесия/ от 11.11.2016 г. и Приложение № 1/ 11.10.2017 г.- л.20-л.25 от делото, ответницата, видно от приложеното към исковата молба уведомление и известие за доставянето му, не е уведомена, тъй като не е открита на посочения от нея адрес за кореспонденция по договора. С връчването на исковата молба е уведомена за прехвърлянето, при липсата на заявени възражения да е извършено плащане на задълженията в полза на  дружеството – цедент. 

         Ответницата е станала причина за образуване на заповедното производство, поради което основателно съдът е присъдил разноски по него в размер на 225.00 лева.

         Ищецът е отправил и искане за присъждане на разноски по настоящото производство. Същите са формирани от заплатени държавна такса от 75.00 лв.; 300.00 лева – депозит за възнаграждение на назначения ю особен представител, и 350.00 лева – юрисконсултско възнаграждение, поради което в полза на ищеца срещу ответника  за разноски по делото следва да се присъди сумата 725.00 лева.

           Водим от изложеното,  съдът

 

Р   Е   Ш    И:

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Х.С., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 02.01.2018 г. рег. пост. адрес в с постоянен адрес ***, и наст. адрес в гр. Русе, ул. „**, предст.от особен представител адв. Пл. Христозов, АК – Разград, вземането на - „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Васил Левски № 114 с управители Р.Г.А. и Т.Я.К.чрез пълномощник юрисконсулт Н.А.С., със съдебен адрес:***, п. к. 1527, по издадена в полза на дружеството срещу нея Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 4/ 04.01.2018 г., изд. по ч.гр. дело № 1/ 2018 г. на РС – Кубрат, с която е разпоредено на длъжника – Г.Х.С., да плати на ищеца – заявител, неплатени свои задължения в размер на: 486.28 (четиристотин осемдесет и шест лева, двадесет и осем стот.) лева, главница, представляваща неизпълнен дълг по Договор за кредит„Бяла карта“  № 468463/27.05.2016 год., сключен между нея и „Аксес Файнанс“ – ООД, ЕИК 202806978, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 02.01.2018 г. до окончателното плащане; 48.19 (четиридесет и осем лева, деветнадесет стот.) лева – договорна лихва, начислена за периода от 05.06.2016 год. до 07.03.2017 год.; 113.39 (сто и тринадесет лева, тридесет и девет стот.) лева – неустойка за неизпълнение на задължение за периода от 06.07.2016 г. до 07.03.2017 г.; 56.90 (петдесет и шест лева, деветдесет стот.) лева – разходи и такси за извънсъдебно събиране; 26.23 (двадесет и шест лева, двадесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 08.03.2017 год. до 29.12.2017 год., съставляващи неплатени задължения по Договор за кредит„Бяла карта“  № 468463/27.05.2016 год., сключен между нея и „Аксес Файнанс“ – ООД, ЕИК 202806978, прехвърлено в полза на „Агенция за контрол на просрочени задължения” – ООД – гр. София вземане с Рамков договор за прехвърляне на парични задължения/цесия/ от 11.11.2016 г. и Приложение № 1/ 11.10.2017 г., на основание чл. 124, ал.1, предл.второ ГПК, във вр. с чл.240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

            ОСЪЖДА  Г.Х.С., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 02.01.2018 г. рег. пост. адрес в с постоянен адрес ***, и наст. адрес в гр. Русе, ул. „**, предст.от особен представител адв. Пл. Христозов, АК – Разград, да плати на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Васил Левски № 114, на основание чл.78, ал.1  ГПК, сумите: 225.00 (двеста двадесет и пет)  лева – за разноски в заповедното производство по ч.гр.дело № 1/ 2018 г. по описа на РС – Кубрат; и 725.00 (седемстотин двадесет и пет)  лева - разноски в исковото производство.

           Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Разград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на препис.

 

                                                               Районен съдия:  /П/ Диана Петрова – Енева