Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 __180___

 

гр.  Кубрат, 13.11.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

        Кубратският районен съд, в публично заседание на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при  секретаря П. Петрова и в присъствието на прокурора . . . . като разгледа докладваното от председателя гр.дело № 343 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Обективно съединени искове  с правно основание чл. 124, ал.1, предл.второ ГПК, във вр. с чл.240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, предявени по реда на чл.415 ГПК. На основание чл.78, ал.1 ГПК претендира разноски по делото.

         Ищецът - „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Васил Левски № 114 с управители Р.Г.А.и Т.Я.К.чрез пълномощник юрисконсулт Н.А.С.,***, п. к. 1527,  като твърди, че в изпълнение на Договор за паричен заем №  2618545/11.08.2016 год., сключен между ответника и „Изи Асет Мениджмънт” АД, е предоставен на ответника заем в размер на 1 000.00 лева, който той е следвало да върне на 27 равни седмични вноски по 41.16  лева всяка една, но не е изпълнил задължението си да погасява в срок задължителните вноски, като преустановил плащането им и останал задължен за 525.62 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 06.03.2018 г. до окончателното плащане; 322.27 лева – неустойка за неизпълнение на задължение; 58.43 лева – законна лихва начислена за периода от 18.02.2017 год. до 21.02.2018 год.; вземанията на кредитора по договора е прехвърлено с Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 30.01.2017 год.  от „Изи Асет Мениджмънт” АД и Приложение № 1/ 01.01.2018 г. в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 – гр. София, поради което последното дружество в качеството си на частен правоприемник на заявеното за изпълнение вземане, моли съда да приеме за установено по отношение на ответника  Р.Ф.М., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 06.03.2018 г. рег. пост./ наст. адрес в ********, на който издадената срещу него Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 64/ 07.03.2018 г., изд. по ч.гр. дело № 113/ 2018 г. на РС – Кубрат е връчена при условията на чл. 47, ал. 1 ГПК, че той дължи на ищеца претендираните суми: 525.62 (петстотин двадесет и пет лева, шестдесет и две стот.) лева, главница, представляваща неизпълнен дълг по Договор за паричен заем №  2618545/11.08.2016 год., сключен между него и Изи Асет Мениджмънт” АД,  ведно със законната лихва върху тази сума считано от 06.03.2018 г. до окончателното плащане; 322.27 (триста двадесет и два лева, двадесет и седем стот.) лева – неустойка за неизпълнение на задължение; 58.43 (петдесет и осем лева, четиридесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 18.02.2017 год. до 21.02.2018 год.. Претендира за присъждане на разноските по заповедното - 225.00 (двеста двадесет и пет) лева, и настоящото производство в тежест на ответника.

         Ответникът - Р.Ф.М., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 06.03.2018 г. рег. пост./ наст. адрес в ********, редовно уведомен по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, чрез назначеният му по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК ос.представител адв. Исмигюл Семед, изпраща писмен отговор в срока за това, с който заявява становище за допустимост на исковата претенция, а относно нейната основателност ще ангажира становище след събиране на посочените от ищеца доказателства по делото; не сочи конкретни факти и обстоятелства, съставляващи правоизключващи, правоунищожаващи или правоотлагащи възражения. Не оспорва писмените доказателства, приложени към исковата молба.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, обсъдени по реда на чл.235 ГПК във връзка с доводите и становищата на страните, намира за установено от фактическа страна следното: От приложените към исковата молба и приложеното ч. гр.дело № 113/ 2018 год.по описа на РС – гр. Кубрат,  приети като доказателство по делото в заверени фото-копия, Договор за паричен заем №  2618545/11.08.2016 год., сключен между него и Изи Асет Мениджмънт” АД, прехвърлено в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 – гр. София вземане с Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 30.01.2017 год.  от „Изи Асет Мениджмънт” АД и Приложение № 1/ 01.01.2018 г., се установи по несъмнен начин, че на посочената дата Изи Асет Мениджмънт” АД е предоставило, а ответника е усвоил, заем в размер на 1 000.00 лева, който той е следвало да върне на 27 равни седмични вноски по 41.16  лева всяка една, но не е изпълнил задължението си да погасява в срок задължителните вноски, като преустановил плащането им и останал задължен за 525.62 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 06.03.2018 г. до окончателното плащане; 322.27 лева – неустойка за неизпълнение на задължение; 58.43 лева – законна лихва начислена за периода от 18.02.2017 год. до 21.02.2018 год.

         Договорът, не оспорен от ответника, носи подписите на двете страни.

         Поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ответника, като кредитополучател, ищцовото дружество, позовавайки се на договорената изискуемост, настъпила на 17.02.2017 г., предявило дължимите остатъци за плащане с Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, образувано в ч. гр. дело № 113/ 2018 год. по описа на местно компетентния съд – Районен съд – гр. Кубрат.

         Вземането подлежи на установяване по исков ред при условията на чл. 415, ал.1, 2 ГПК, тъй като издадената по цитираното гражданско дело  Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 64/ 07.03.2018 г., изд. по ч.гр. дело № 113/ 2018 г. на РС – Кубрат е връчена на ответника, в качеството на длъжник, при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК.  

Приетите като писмени доказателства Договор за паричен заем №  2618545/11.08.2016 г., съставляващ частен диспозитивен документ, подписан и от двете страни,  е годно доказателствено средство, относно съдържащите се в него изявления на посочените договаряли лица. Съобразно разпоредбите на чл.143 и чл.144 ГПК този документ, не оспорен от ответника, има обвързваща съда доказателствена сила, поради което и въз основа на него са установени фактите по делото, както те се твърдят от ищеца. В тежест на ответната страна е да установи фактите и обстоятелствата, съставляващи погасяване или изчерпване на поетите задължения към дружеството заемодател.

         Въз основа на така изложеното от фактическа страна, от правна съдът приема за установено следното:  Безспорно установено по делото е, че страните по същото са установили помежду си облигационно правоотношение, произтичащо от сключени между тях на 11.08.2016 год.  Договор за паричен заем №  2618545. По силата на същия дружеството праводател на ищцовото дружество е превело по сметка на ответника сумата по заема, която той се е задължил да върне в сроковете и размерите на задължителни месечни вноски. Ответникът не е погасил задължение за връщане на главница в размер на 525.62 лева, поради което следва да се приеме, че не е изпълнил задължението си по чл. 240 ЗЗД в претендирания от ищеца размер, представляващ главница за неизпълнено задължение по договора за паричен заем, ведно със законната лихва считано от 06.03.2018 год. до окончателното плащане; 322.27 (триста двадесет и два лева, двадесет и седем стот.) лева – неустойка за неизпълнение на задължение; 58.43 (петдесет и осем лева, четиридесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 18.02.2017 год. до 21.02.2018 год., при заявено оттегляне на исковата претенция за сумата 27.76 (двадесет и седем лева, седемдесет и шест стот.) лева – претендирана договорна лихва, начислена за периода от 19.08.2016 год. до 17.02.2017 год., с депозирана по делото молба вх. № 1832/ 05.07.2018 г.. В тази насока е и извършеното доказване на иска.

           За прехвърлянето на вземането в полза на ищцовото дружество с приложените към исковата молба Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 30.01.2017 год.  от „Изи Асет Мениджмънт” АД и Приложение № 1/ 01.01.2018 г., ответника, видно от приложеното към исковата молба уведомление и известие за доставянето му, не е уведомен, тъй като не е открит на посочения от нея адрес за кореспонденция по договора. С връчването на исковата молба е уведомен за прехвърлянето, при липсата на заявени възражения да е извършено плащане на задълженията в полза на  дружеството – цедент. 

         Ответникът е станал причина за образуване на заповедното производство, поради което основателно съдът е присъдил разноски по него в размер на 225.00 лева.

         Ищецът е отправил и искане за присъждане на разноски по настоящото производство. Същите са формирани от заплатени държавна такса от 125.00 лв.; 300.00 лева – депозит за възнаграждение на назначения ю особен представител, и 350.00 лева – юрисконсултско възнаграждение, поради което в полза на ищеца срещу ответника  за разноски по делото следва да се присъди сумата 775.00 лева.

           Водим от изложеното,  съдът

 

Р   Е   Ш    И:

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.Ф.М., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 06.03.2018 г. рег. пост./ наст. адрес в ********, предст.от особен представител адв. Исм. Семед, АК – Разград, вземането на - „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Васил Левски № 114 с управители Р.Г.А.и Т.Я.К.чрез пълномощник юрисконсулт Н.А.С.,***, п. к. 1527, по издадена в полза на дружеството срещу него Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 64/ 07.03.2018 г., изд. по ч.гр. дело № 113/ 2018 г. на РС – Кубрат, с която е разпоредено на длъжника – Р.Ф.М., ЕГН **********, да плати на ищеца – заявител, неплатени свои задължения в размер на: 525.62 (петстотин двадесет и пет лева, шестдесет и две стот.) лева, главница, представляваща неизпълнен дълг по Договор за паричен заем №  2618545/11.08.2016 год., сключен между него и Изи Асет Мениджмънт” АД,  ведно със законната лихва върху тази сума считано от 06.03.2018 г. до окончателното плащане; 322.27 (триста двадесет и два лева, двадесет и седем стот.) лева – неустойка за неизпълнение на задължение; 58.43 (петдесет и осем лева, четиридесет и три стот.) лева – законна лихва начислена за периода от 18.02.2017 год. до 21.02.2018 год., прехвърлено в полза на „Агенция за контрол на просрочени задължения” – ООД – гр. София вземане с Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 30.01.2017 год.  от „Изи Асет Мениджмънт” АД и Приложение № 1/ 01.01.2018 г., на основание чл. 124, ал.1, предл.второ ГПК, във вр. с чл.240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

            ОСЪЖДА  Р.Ф.М., ЕГН **********, с надлежно удостоверени със справка от 06.03.2018 г. рег. пост./ наст. адрес в ********, предст.от особен представител адв. Исм. Семед, АК – Разград, да плати на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Васил Левски № 114, на основание чл.78, ал.1  ГПК, сумите: 225.00 (двеста двадесет и пет)  лева – за разноски в заповедното производство по ч.гр.дело № 113/ 2018 г. по описа на РС – Кубрат; и 775.00 (седемстотин седемдесет и пет)  лева - разноски в исковото производство.

           Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Разград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на препис.

 

                                                               Районен съдия:  /П/- Диана Петрова – Енева