О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

388

 

Гр.Кубрат, 05.11.2018 г.

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

             Председател: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията частно гражданско дело № 616 по описа на РСКт за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 165, ал. 4 във вр. с чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс (СК).

Постъпила е молба от И.М.А., ЕГН ********** ***, действащ като настойник на поставената под пълно запрещение С.И.А., ЕГН ********** с пост. адрес ***, ***, съгласно Удостоверение за учредяване на настойнически съвет № 2/17.04.2014 год. на Органа по настойничество и попечителство при Община град Кубрат, с която моли съда да даде разрешение да извърши действия на разпореждане, а именно да даде разрешение за продажба на притежаваните от С.И.А. идеални части от недвижим имот, придобит по наследство от общия наследодател А.И.И. (К.) – неин дядо по бащина линия, находящ се в землището на село Бисерци, в м. „Чалъ алтъ“ с площ 26.679 дка, съставляващ имот № 352008, подробно описан в молбата. Молителят в качеството на настойник заявява, че получените суми ще използва за задоволяване на ежедневните потребности на поставеното под пълно запрещение лице от храна, облекло, лекарства, транспортни разходи и други битови нужди.   

Към молбата са представени като доказателства Решение № и0269/27.08.1993 г. на ПК-Кубрат, Скица №  К01750/19.07.2018 г., Удостоверение за данъчна оценка № 6703000807/20.07.2018 г.; Удостоверение № 322/17.07.2018 г. за наследниците на починалия А.И.И., изд. от Кметство с.Бисерци, Удостоверение за идентичност на лице с различни имена № 323/17.07.2018 г.; Удостоверение за учредяване на настойнически съвет № 2/17.04.2014 г. на Органа по настойничество и попечителство при Община гр. Кубрат, от което се установява, че молителят И.М.А. е назначен настойник на С.И.А..

Ведно с молбата е представено Становище от 25.07.2018 г. на Настойническия съвет, с което членовете на същия дават мнение, че с оглед необходимостта от набавяне на средства за поставената под пълно запрещение С.И.А. изразяват съгласие молителят да извърши разпоредителни действия във връзка със съсобствения недвижим имот, останал й в наследство от покойния А.И.И. (К.), б.ж. на с. Бисерци. 

След преценка - поотделно и в съвкупност - на релевираните в молбата доводи и представените по делото писмени доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молбата е основателна.

Съгласно чл. 165, ал. 4, изр. 1 от СК, при разпореждане с имущество на лице под настойничество се прилагат съответно чл. 130, ал. 3 и ал. 4 от СК. Разпоредбата на чл. 130, ал. 3 от СК предвижда  извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на поставения под пълно запрещение, да се извършва с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на същото само при нужда или очевидна тяхна полза. Съдът намира молбата основателна, с оглед обстоятелствата, че е налице определена нужда от набавянето на парични средства за продължаване лечението и ежемесечната издръжка на С.И.А., и това е в очевидна нейна полза. Изразходването им за тези цели е в интерес на поставената под запрещение.

По делото е приложено и мнението на настойническият съвет, изискуемо съгласно чл. 165, ал. 4, изр. второ от СК, назначен от органа по настойничество при Община гр. Кубрат, с което изразяват положително становище и съгласие за извършване на исканите разпоредителни действия.

Водим от изложеното и на основание чл. 165, ал. 4 във вр. с чл. 130, ал. 3 от СК, Кубратският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

РАЗРЕШАВА на И.М.А., ЕГН ********** ***, действащ като настойник на поставената под пълно запрещение С.И.А., ЕГН ********** с пост. адрес ***, ***, съгласно Удостоверение за учредяване на настойнически съвет № 2/17.04.2014 год. на Органа по настойничество и попечителство при Община град Кубрат ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА на притежаваните от С.И.А.  идеални части от недвижим имот, придобит по наследство от А.И.И. (К.), б.ж. на с. Бисерци, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на село Бисерци, ЕКАТТЕ 04131, община Кубрат, с площ 26.679 дка, в местността „ЧАЛЪ АЛТЪ“, съставляващ имот № 352008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 352007-нива насл. на Рамиз Назифов Белберов и др.; имот № 000282-Полски път на Община Кубрат; имот № 352009-нива на „ИОРАН РЕСОРТС“ ЕООД; имот № 352004-нива на Ахмед Зекериев Исмаилов; имот № 352003-нива на Джунейт Джеватов Османов; Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                   

                                                                       Председател:/П/ Ал. Великова