Р Е Ш Е Н И Е   

 

№ 84

 

Гр.Кубрат, 28 ноември 2018 год.

 

                             

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в публично съдебно заседание на първи ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                           Председател: Албена  Великова

 

При секретаря Вера Д. като разгледа докладваното от съдията АНД №  62 по описа на РСКт за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Маклер Комерс ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Акад. Иван Гешов” № 2Е, ап. 109,  представлявано от управител И.П.Й.против Наказателно постановление № 48/04.10.2017 год. на директора на РИОСВ – Русе, с което на дружеството е било наложено административно наказаниеимуществена санкция в размер на 15 000.00 лева, на основание чл. 162, ал. 1  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за извършено нарушение на чл. 40, във вр. с §1, т. 16, б.„бот ДР на ЗООС. Излагат се твърдения, че издаденото НП е неправилно и незаконосъобразно,  постановено при съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон, а именно: не е било безспорно установено извършването на описаното нарушение;  не е посочена датата, на която се твърди, че е извършено; административнонаказнащият орган е определил размера на имуществена санкция над минимума предвиден от закона, без да изложи мотиви за това. Предвид изложеното претендира отмяната изцяло на издаденото наказателно постановление (НП).

В съдебно заседание жалбоподателят чрез процесуалния си представител заявява, че поддържа жалбата, излагайки подробни съображения за това и моли за уважаването й.

Въззиваемата страна –  РИОСВ гр. Русе чрез процесуалния си представител ангажира становище, че издаденото в хода на административнонаказателното производство НП не страда от пороците, визирани в жалбата, поради което пледира съдът да го потвърди като правилно и законосъобразно.

Районна прокуратура – Кубрат, при редовност в призоваването, не изпращат представител и не вземат становище по жалбата и атакувания административен акт.

Кубратският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и становищата на страните, намира за безспорно установено от фактическа страна следното: 

На 28.06.2017 г., във връзка с препратен за разрешаване по компетентност сигнал от МОСВ за заблатяване на земеделски земи в района на село Брестовене и разнасяне на неприятни миризми,  служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. Русе извършили проверка на заблатените терени, находящи се в землището на село Брестовене, общ. Завет. В състава на проверяващите бил поканен и представител на Община Завет, но от там отказали участие. На място, чрез извършване на оглед и измервания,  било установено, че отпадъчните води, формирани от производствената дейност на млекопреработвателното предприятие на дружеството жалбоподател в с. Брестовене, общ. Завет, след пречиствателната станция преминават през язовира, на който дигата е скъсана, в резултат на което се разливат и заблатяват земеделски земи, намиращи се в землището на село Брестовене. Извършили обход на цялото трасе, по което преминават отпадъчните води, изготвили снимков материал и заснели крайните точки на заблатените терени, индивидуализирани с дадените им номера, площ и предназначение по Карта на възстановената собственост в землището, както следва:

имот № 000292 с начин на трайно ползване (НТП) – язовирно езеро, към момента на проверката е пресушено, по средата на имота през открит канал преминават отпадъчните води от млекопреработвателното предприятие (МПП); имота не се използва по предназначение, тъй като стената му е прекъсната и е невъзможно да се събира в него водата от съседните скатни терени;

имот № 081001 с НТП – пасище, мера, към момента на проверката през средата му преминава канал, отвеждащ отпадъчните води от МПП, част от терена е заблатена и не може да се ползва по предназначение;

имот № 000293 с НТП – язовирно езеро, през който преминава канал, отвеждащ отпадъчни води от МПП, установили нарушена стената му, поради което в него няма задържана вода и той не изпълнява предназначението си;

имот № 095002 с НТП – нива – в момента теренът е заблатен с отпадъчни води и не може да изпълнява предназначението си;

имоти №№ 084029, 084028, 084025, 084024, 084023, 084022 с НТП – нива, засети със селскостопански култури и се използват по предназначение;

имот № 084021 с НТП – пасище-мера – същият е разоран и засят с царевица, слънчоглед, люцерна – не изпълнява предназначението си;

имоти с №№ 084020, 084019, 084018, 084017, 084031, 084035, 084036, 084039, 084038, 084032 с НТП – ниви, в момента на проверката са заблатени и не могат да се използват по предназначение;

имоти с №№ 085006, 085005, 084012, 085004, 085003, 085002, 085001, 084010 с НТП ниви, в момента на проверката са заблатени и не могат да се използват по предназначение.

Било установено също, че по главен път Русе-Завет, преминаващ в непосредствена близост до заблатените терени, се разнася неприятна, остра миризма на протичащите гнилостни процеси на разлагане на изхвърляните от МПП непречистени отпадни води, съдържащи и суроватка.

Констатациите от проверката били отразени в съставения от свидетелите Г.С. и В.С. Констативен протокол № ГС 32/2017 г.  

След разменена служебна кореспонденция със собственици на заблатените терени, ОДЗемеделиегр. Разград и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район - център гр.Плевен, във връзка с констатираното заблатяване на земеделски имоти, св.С. – главен експерт в РИОСВ - Русе, в присъствието на управителя на дружеството жалбоподател – И.П.Й., и на свидетелите В. С. и Г. К., съставила АУАН № 0001918/15.09.2017 г., с който е повдигнато обвинение срещу дружеството за извършено административно нарушение по чл. 40, във вр. с §1, т.16, б. „б” от ДР на ЗООС. В същия е описано, че при проверката на 28.06.2017 г. е установено, че отпадъчните води на дружеството преминават по закрит канал през имот № 057001 – публична общенска собственост, по-нататък продължават по открит канал до точката на заустване през имоти с номера 080012 и 080001, след което постъпват във воден обект с № 000292-общинска собственост. Предвид това, че дигата на язовира е скъсана, водите преминават в друг по-малък язовир, който също е със скъсана дига. Вследствие на това отпадъчните води от производствената дейност на дружеството гравитачно се оттичат в най-ниската част на терена, като са възпроизведени номерата на имотите, описани в Констативен протокол № ГС 32/2017 г.,  с трайно предназначениениви, пасища-мера, в резултат на което е предизвикано вредно изменение на почвата, като заблатения терен възлиза на приблизително 140 дка. Съставеният АУАН бил предявен на управителя на дружествотонарушител, който го подписал, декларирайки, че ще представи писмени възражения в срок.

На 19.09.2017 г. с вх. № АО 3895 в РИОСВ – Русе постъпили писмените възражения на управителя на дружеството във връзка с АУАН № 0001918/15.09.2017 г. – след осъществено пречистване отпадъчните води от МПП на дружеството в с. Брестовене се извеждали/зауствали в Дереместен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки, с язовирводно тяло BG1DJ100R005, при стриктно спазване на издаденото в полза на Дружеството Разрешително № 13740067/16.08.2013 г., издадено от директора на директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център в  Плевен, по реда на чл. 46, ал.1, т. 3, б. „б”, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 50, ал. 1 от Закона за водите и Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти …; дружеството не е извършило действия по заустване в място, различно от посоченото в разрешителното; дружеството не е извършило действия, които непосредствено да са причинили изтичането на отпадни води в поземлените имоти, посочени в акта, и съответно заблатяването им.       

Въз основа на докладваните му АУАН и писмени възражения, директорът на РИОСВ – Русеинж. Л. А., издал  атакуваното в настоящото производство НП № 48/ 04.10.2017 г. Видно от същото, приел въз основа на изложеното в АУАН № 0001918/15.09.2017 г., фактическа обстановка  и събраните доказателстваописани в него, че изхвърляйки формираните от производствената си дейност отпадъчни води в имоти с изброени конкретни номера по КВС в землището на село Брестовене, с начин на трайно ползване ниви, установено при извършена проверка на 28.06.2017 г., дружеството е предизвикало вредно изменение  на почвата, като заблатения терен възлиза на приблизително 140 дка, замерени с техническо средство, което съставлява нарушение на чл. 40, във вр. с §1, т. 16, б.„б” ДР на ЗООС. Поради това наложил на дружеството предвиденото с разпоредбата на чл. 162, ал.1 ЗООС наказаниеимуществена санкция в размер на 15 000.00 лева. 

От разпита на участвалите в проверката длъжностни лица се потвърждават изложените в АУАН и НП обстоятелства. Св. С. сочи, че измерването на заблатените площи е извършено със стандартизиран  уредGPS, и е съобразен с идентификацията и площите на поземлените имоти по КВС в землището; при проверката, извършена на  28.06.2017 г., установили, че мястото на фактическо заустване на отпадъчните води на МПП не е идентично с предписаното в Разрешително № 13740067/16.08.2013 г., издадено от директора на директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център в  Плевен.

От приложените към писмо вх. № 1335/18.05.2018 г. документи, част от образуваните при въззиваемата инспекция административнонаказателни преписки, се установява, че наличието на оводнени терени е било констатирано назад във времето – Констативен протокол № ГС 114 относно проверка извършена на 19.11.2015 г., при която е установено приблизително около 11 дка оводнена земеделска земя. Подобни констатации са отразени и в последващи протоколи за извършени проверки – на 11.05.2016 г., 27.05.2016 г., 02.06.2017 г. С КП ГК 27/02.06.2017 г. на управителя е дадено предписание в срок до 30.06.2017 г. да представи План-програма с конкретни действия и срокове за изпълнение относно почистването на замърсени участъци по трасето. Въпреки това заблатяване е било констатирано и след проверката на 28.06.2017 г., видно от представените протоколи от извършени проверки на 08.11.2017 г. (приложен по АНД № 254/2017 г.) и Протокол за проверка № ГК – 69/29.11.2017 г.

От Община Завет са представени пълните преписки във връзка с издаване на Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140113/09.02.2009 г.  и № 13740058/26.07.2012 г.

От представената по делото от Басейнова дирекция  за управление на водите Дунавски район с център Плевен ипформация се установява, че същата е издала разрешителни за заустване на отпадъчни води в землището на с. Брестовене както следва: Разрешително № 13740058/26.07.2012 г. с титуляр Община Завет за заустване на отпадъчни води в сухо дере в м. „Ян тарла“ с координати на точката на заустване: 43 гр. 45` 56.27`` C  26 гр. 35` 2.85`` И  със срок на действие на разрешителното до въвеждане в експлоатация на канализационната система на село Брестовене и Разрешително № 13740067/16.08.2013 г. с титуляр „Маклер Комерс“ ЕООД за заустване на отпадъчни води в дере – местен водослив с координати на точката на заустване: 43 гр. 45`04.59`` C 26 гр. 35`26.16`` И със срок на действие на разрешителното 16.08.2023 г. При съпоставка се установява, че заустването на отпадъчните води от обект Канализационна система с.Брестовене е предвидено да се извърши в идентично водно тяло с това в разрешителното на дружеството-жалбоподател. 

От информацията депозирана от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор се установява, че последната извършена проверка от страна на служители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на язовир „Мастан“, находящ се в поземлен имот № 000292 в землището на село Брестовене, е била на 23.06.2017 г. и на язовир „Токат сърт“, находящ се в поземлен имот № 000293 в същото землище, е била на 26.06.2017 г.  Установили, че съобразно нормативната уредба язовирните стени са малки и земно-насипни. Двата язовира са каскадно разположени като язовир „Мастан“ е по-високо разположения. От направените констатации по време на проверките, отразени в КП, е установено, че язовирните стени са с нарушени профили, пресечени в централната си част вследствие на преливане и няма възможност за акумулиране на водни маси. Чашите на язовирите са запълнени с наноси, като разликата между кота мъртъв обем и кота корона е около 0.6 м за яз. „Мастан“ и 1.5 м за яз. „Токат сърт“. По водния и въздушния откос на язовирните стени се наблюдава силно затревяване с участъци със свличания. Преливниците са обезличени, а съоръжения с характеристики на основен изпускател не са били изграждани. Заявяват, че Община Завет е депозирала в агенцията документи, удостоверяващи промяна на начина на трайно ползване на имоти с № 000292 и № 000293 от „язовир“ на „малък воден обект“, както и промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост. Твърди се, че описаните проблеми по язовирните стени на тези два обекта са довели до обезличаването на самите язовири като такива и съответно до невъзможността да изпълняват каквито и да било функции по своето предназначение, а именно да задържат водните обеми и да разсейват и намаляват високите вълни.

Справката изискана от НИМХ към БАН, филиал Варна се установява, че през месеците март и май 2017 г. е констатирана месечна норма на валежите съответно 168% и 103 %  от нормата за месеца.

От Общинска служба по земеделие гр.Завет са депозирани документи относно имоти № 000292 и № 000293, като се установява по несъмнен начин както промяната в начина на трайно ползване на тези имоти, така и промяната в собствеността им.

В изпълнение указанията на касационната инстанция е назначена и изготвена комплексна техническа експертиза, заключението по която като компетентно извършено, относимо към правния спор и неоспорено от страните се възприема изцяло от съда.

При извършените огледи е констатирано, че дерето на 500 м след язовирните стени не е почистено, а отводящия канал е без проводимост. Причините според експертите са в липсата на подръжка от собственика на язовирите - Община Завет. Водите се разливат по терена.

Относно техническо - експлоатационното състояние на водоема намиращ се в имот № 000292 в местността „Мистан“ в землището на с. Брестовене, община Завет, област Разград с площ 26.998 дка: установено е, че има изградена земно-насипна стена, която е прекъсната; разположен е каскадно над язовир намиращ се в имот с № 000293; водосборната област е малка; завирява се от повърхностни и дъждовни води; няма изграден основен изпускател със спирателен кран; преливникът е разрушен; въздушният откос е обрасъл с трева и храстовидна растителност; във водоема се заустват отпадните води от млекопреработвателно предприятие „Маклер Комерс“, в резултат на което е затлачен с наслоени мазнини и изсъхнала суроватка; отводящият канал е без никаква проводимост; не е почистено дерето - 500 м след стената.

Относно техническо - експлоатационното състояние на водоема намиращ се в имот № 000293 в местността „Токат сърт“  в землището на с. Брестовене, община Завет, област Разград с площ 10.661 дка: установено е, че се намира под водоем имот № 000292; има изградена земна-насипна стена, която е просечена; завирява се от водоем № 000292, повърхностни и дъждовни води; няма изграден основен изпускател; преливникът му е силно компрометиран, обрасъл е с трева, дървета и храстовидна растителност; дерето е с намалена проводимост от отпадните води идващи от по-горе намиращият се воден обект в който са заустени води от млекопреработващото предприятие „Маклер Комерс“; при поройни дъждове се наводняват земеделските земи намиращи се под язовирната стена, тъй като отводящият канал (дере) не е почистено. В единия от язовирите, след като стената е разрушена, водата оттичайки се, е направила своеобразен открит канал.

С Решение № 190 на Общински съвет Завет по Протокол № 18/28.04.2017 г.  статута на двата язовира е променен от „язовир“ във „воден обект“, тъй като не отговарят на определението за язовир дадено в §1, т. 94 от Допълнителни разпоредби на ЗВ. При липсата на ретензионните обеми на компрометираните два водни обекта, интензивни и продължителни по времетраене валежи създават условия за високи води и оттам до щети на процесиите земи. Язовир, намиращ се в имот № 000292, е с приблизителен завирен обем около 75 хил. куб. м, а язовир, намиращ се в имот № 000293, е с приблизителен завирен обем около 32 хил. куб. м.

Осигурено е отвеждането на водите и това не е създало условия за намаляване на проводимостта на водостоците. Част от отводнителните канавки са унищожени. Няма оформени ерозивни гнезда по насипите на пътното платно.

Няма карта, по която да се установи, какъв е бил начина за ползване на процесните земи преди изготвяне Плана за възстановяване на земеделските земи на с. Брестовене. Същият се изготвя на база анкета по подадените заявления.

От направена справка за процесните имоти по карта на възстановената собственост констатациите са както следва:

Имот № 000292 с НТП „язовирно езеро“ – в момента е пресушено, през средата на имота по открит канал преминават отпадъчните води на МПП. Не се използва по предназначение, тъй като стената му е прекъсната и е невъзможно да се събира водата от съседните скатни терени;

Имот № 081001 с НТП „пасище мера“ – през средата му преминава каналът, отвеждащ отпадъчните води, част от терена е заблатен и не може да изпълнява предназначението си;

Имот № 000293 с НТП „язовирно езеро“ – през него преминава каналът, отвеждащ отпадъчните води, нарушена е стената му, няма задържана вода и не изпълнява предназначението си;

Имот № 095002 с НТП „нива“ – в момента теренът е заблатен с отпадъчни води и не може да изпълнява предназначението си;

Имоти №№ 084029, 084028, 084025, 084024, 084023, 084022 с НТП „нива“ – засети със селскостопански култури и се използват по предназначение;

Имот № 084021 с НТП- „пасище мера"- същият е разоран и е засят с царевица, слънчоглед . люцерна - не изпълнява предназначението си;

Имоти №№ 084020, 084019, 084018, 084017, 084031, 084035, 084036, 084039, 084032, 084038 с НТП „ниви“, в момента са заблатени и не могат да се използват по предназначение;

Имоти с №№ 085006, 085005, 084012, 085004, 085003, 085002, 085001, 084010 с НТП „ниви“, в момента са заблатени и не се използват по предназначение.

Има създадени на место и неотразени в плана за земеразделяне временни насипи, ползвани като преки пътища до тези земеделски земи. Те също пречат за свободното оттичане на отпадните и дъждовни води.

Според експертите преовлажнените и заблатени земи в приблизителния размер от 140 дка и воден стълб от 0.50 м, установен от актосъставителя, не могат да се ползват в настоящия момент по предназначение - ниви. Когато има излишна повърхностна вода, чрез филтрация през почвата тя се присъединява към подпочвените води. При условие че няма естествен отток или дренаж, нивото на подпочвените води се повдига и се появява заблатяване. При извършване на отводнителни меропроприятия, земеделските земи ще възстановят своето предназначение. Дружеството „Маклер- Комерс“ ЕООД изхвърля своите отпадъчни води съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740067/16.08.2013 г.  в точка на заустване дере – местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки и при неподържаните в техническа годност стени и преливници на язовирите - общинска собственост представляващи ПИ с №000292 и №000293, водите  достигат до тези земеделски земи. В съществуващото дере - местен водослив, а оттам и в цитираните два язовира се вливат: дъждовни води от прилежащите им водосбори и отпадните води на „Маклер-Комерс“ ЕООД. Пътят на отпадните води на дружеството жалбоподател е съобразен с издаденото разрешително. Както в заключението, така и в съдебно заседание експертите сочат, че освен регламентираното заустване, е констатирано и нерегламентирано такова, представляващо тръба, която при втория оглед липсва, разположена между 20 и 50 метра преди разрешената точка на заустване, като отпадната вода се оттича надолу към дерето, но част от нея се е разливала и отстрани. Това разливане е констатирано преди язовирните стени. Въпреки това експертите сочат, че от регламентираното и от нерегламентираното заустване водите по дерето отиват на едно и също място – описаните в АУАН земеделски земи, които са на най-ниската точка, а язовирите са затлачени, не могат да задържат определен обем и затова водите се оттичат в най-ниското място и заблатяват терена.

Като краен извод експертите сочат, че отпадъчните води се заустват, където е предписано от Басейнова дирекция в Плевен, но по пътя на наклона те отиват в най-ниското място. Вещите лица считат, че от дружеството не носят вина за това заблатяване, защото няма къде другаде да отидат тези води, освен в най-ниската точка.

Според вещите лица, ако проводимостта на тези язовири не беше нарушена и стените им не бяха скъсани, ако не бяха унищожени отводнителните канавки и ако не бяха изградени временни насипи и пътища до тези земи не би се стигнало до  преовлажняване и заблатяване на земеделските земи.

Показанията на св.М.Й., жител на с. Брестовене, съвпадат с установеното от експертите, че процесните два язовира са затлачени с годините. Според свидетеля, сега около язовирите има ниви, но преди това били поляни, на които пасяли овцете и козите. След демократичните промени започнали да разорават баирите и да правят ниви.

От представеното Решение № 365 от заседание на Общински съвет Завет на 29.08.2018 г. се установява, че на кмета на Община Завет е възложено изготвянето на идеен проект за подобряване проводимостта на воден обект – дере, местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки с начало землище на село Брестовене, община Завет и преминаващ в землище на Община Кубрат. Посочено е, че нарушената проводимост на дерето през годините е довела до заблатяване на местността и екологично замърсяване, поради което с оглед подобряване проводимостта на дерето  следва да се извърши предпроектно проучване на посочения воден обект.

Въз основа на така изложените факти, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в законоустановения срок и от легитимирано лице. Преценена по същество тя е основателна.

В изпълнение на задължението си да извърши цялостна проверка на обжалваното НП относно неговата законосъобразност и предвид възраженията на жалбоподателя в тази връзка, съдът намира, че същото отговаря на изискванията на ЗАНН. При издаването му не са допуснати нарушения на съществени процесуални правила. По отношение твърдението, че в същото не е посочена дата на извършване на деянието следва да се отчете, че така вмененото на жалбоподателя нарушение е от категорията на т. нар. продължени, които се довършват с факта на откриването им от компетентните органи. 

Съдът намира обаче, че НП е неправилно и необосновано, защото събраните писмени и гласни доказателства сочат, че жалбоподателят не е осъществил вмененото му нарушение.

Жалбоподателят в качеството на търговско дружество е привлечено към отговорност на основание чл.83 от ЗАНН поради това, че не е изпълнило задължението си към държавата и общините, вменено му от чл.40 от ЗООС, за неизвършването на действия, предизвикващи вредни изменения върху почвата. За ангажиране на  безвиновната и обективна отговорност на жалбоподателя следва да се установи наличието на вредно изменение на почвата, в собствени или съседни имоти, което да е  предизвикано от юридически и физически лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти.

По несъмнен начин в рамките на производството се установи наличието на преовлажняване и заблатяване на описаните в КП и АУАН земеделски земи в землището на село Брестовене, което представлява вредно изменение на почвата по  смисъла на ЗООС.

От изготвената комплексна съдебнотехническа експертиза се установи, че дружеството зауства отпадъчните води съобразно издаденото разрешително, и въпреки установено и нерегламентирано такова в предходен период, водите се оттичат в процесните водни обекти, които са разрушени, и от там преминават към земеделските земи. Експертите са категорични, че заблатяването не се дължи на производствената дейност на млекопреработвателното предприятие, а на неизправността на посочените два общински язовира, които са компрометирани (с разрушени стени, непочистени) и не изпълняват своето предназначение. След разрушаването на стените на посочените язовири (понастоящем водни обекти), които преди са задържали значителна част от оттока на водния обект, са изтекли и част от наносите и утайките, които са били в тях, и това е довело до нарушаване проводимостта на дерето в неговата долна част, която играе роля на местен водослив, в който се вливат и останалите дерета в района. Проводимостта е нарушена и от изградени временни насипи, използвани като пътища, като експертите сочат минимум два такива, по които са преминали. В подкрепа на констатациите на КСТЕ са и данните на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор от извършените проверки от служители на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. Поради това и с оглед разрешаване на екологичния проблем – заблатяване на земеделски земи - Община Завет е предприела конкретни действия, а именно – изготвяне на идеен проект за подобряване проводимостта на дерето, местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки с начало землище на село Брестовене.

         Изложените от експертите заключения, които се възприемат от съда изцяло, водят до извод, че не следва да се ангажира административнонаказателната отговорност на дружеството за извършено нарушение на чл. 40 от ЗООС, а издаденото НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Дружеството жалбоподател е претендирало да му бъдат присъдени сторените в настоящото производство разноски. Искането му следва да се отхвърли, поради това, че претенцията за направени разноски по административнонаказателни дела се разглежда от съответния Административен съд по реда на чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и то след като съдебния акт, с който е отменено НП влезе в законна сила.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Кубратският
районен съд,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 48/04.10.2017 г. на директора на РИОСВ – Русе, с което на Маклер Комерс  ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 2Е, ап. 109,  представлявано от управител И.П.Й.е наложено административно наказаниеимуществена санкция в размер на 15 000.00 лв., на основание чл.162, ал.1  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за извършено нарушение на чл.40, във вр. с §1, т.16, б. „б” ДР на ЗООС, като неправилно и незаконосъобразно.

ОТХВЪРЛЯ претенцията на „Маклер Комерс  ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 2Е, ап. 109, представлявано от управител И.П.Й.за присъждане на сторените в настоящото производство разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване пред  Административен съд – Разград в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


                 Председател: /П/ Ал. Великова