МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 265/2018 ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД -  КУБРАТ

 

        Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ-344/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу Г.Б.Б. *** за това, че на 24.10.2018 г. в с. Беловец, обл. Разград, по ул. „Васил Левски“, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Фокус“, с номер на рама WF0NXXWPDNXJ55923, си служи с 2 бр. табели с регистрационен номер Р 8695 РР издадени за друго МПС – товарен автомобил „Форд Транзит“ с номер на рама WF0VXXGBVVKB7627827. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя Г.Б.Б. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят Г.Б.Б., разпитан на досъдебното производство, е дал подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание при редовност в призоваването не се явява и и не се представлява.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ-344/2018 г.  по описа на Районно управление ***, приема за установено следното:

Нарушителят Г.Б.Б. е 62–годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, управител на „Фуксия 2012“ гр. Монтана.

Видно от приложените на л. 17 и л.19-л.21 от БП писмо на РУ на МВР-Кубрат и справка за нарушител подс.Г.Б.Б. е правоспособен водач на моторно превозно средство и притежава свидетелство за управление на МПС. Б. е наказван за извършени нарушения по ЗДвП.

Лек автомобил „Форд Фокус“ с номер на рама WF0NXXWPDNXJ55923 е собственост на „Калето Груп“ ЕООД, с управител подс.Г.Б. и се ползвал от него. Същияг поставил на този автомобил 2 бр. табели с регистрационен номер Р 8695 РР, които били издадени за друго МПС, а именно за товарен автомобил „Форд Транзит“ с номер на рама WF0VXXGBVVKB76278. Б. знаел, че регистрационните табели не са за л. а. „Форд Фокус“, но въпреки това ги поставил и продължил да управлява автомобила с тях.

На 24.10.2018 г. около 12:15 часа св.Й.П.и св.А.А.–служители при РУ на МВР гр.Кубрат във връзка с изпълнение на служебните си задължения се намирали в с. Беловец, на ул. „Васил Левски“. По същото време Г. Б. управлявал лек автомобил „Форд Фокус“, с номер на рама WF0NXXWPDNXJ55923, на който били поставени 2 бр. табели с регистрационен номер Р 8695 РР.

Полицейските служители спрели за проверка водача, който заявил, че свидетелството му за управление на МПС е било отнето за неплатени глоби. При направена справка чрез ОДЧ свидетелите установили, че управляваният от подс.Б. лек автомобил „Форд Фокус“ с номер на рама WF0NXXWPDNXJ55923, е с поставени 2 бр. табели с регистрационен номер Р 8695 РР, които са издадени за друго МПС - товарен автомобил „Форд Транзит“. Установили също, че СУМПС на подс.Б. е било иззето поради неплатени глоби, за което е била издадена ЗППАМ № 18-0285-000172/03.06.2018 г. на РУ гр.Кнежа. За констатираното св.Георгиев съставил АУАН № 448574/24.10.2018 г. и АУАН № 448575/24.10.2018 г. на водача Б., който се запознал със съдържанието им и ги подписал без възражения. Регистрационните табели на управлявания от подс.Б. автомобил били демонтирани и предадени на разследващия полицай, след което са приложени като веществени доказателства по БП.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл.378, ал.2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите П.и А., протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум, справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 448574/24.10.2018 г., АУАН № 448575/24.10.2018 г.,   ЗППАМ № 18-0285-000172/03.06.2018 г., справки за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на ДП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят Г.Б.Б. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК.

От обективна страна изпълнителното деяние е осъществено чрез действия - поставянето на регистрационна табела, която е издадена за друго моторно превозно средство. Деянието е осъществено в първата предвидена в нормата на чл. 345 НК форма - служене със знаци, издадени за друго МПС. Престъплението е резултатно, като престъпният му резултат се изчерпва с окачването на регистрационни номера (табели) върху МПС, за което не са предназначени. В случая дори не е нужно моторното превозно средство да е проверявано, а още по-малко да не е могло да бъде идентифицирано от служители на КАТ, за да се счита за довършено деянието. 

От субективна страна Г.Б.Б. действал при пряк умисъл – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици, и допускал настъпването им, което се потвърждава от поведението му: знаел е, че табелите не са издадени за това моторно превозно средство и с такива не следва да управлява МПС, но въпреки това не се е съобразил с разпоредбите на закона.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1 000 лева, нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и не е извършено в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи Г.Б.Б. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.      

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът  отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

На основание чл. 301, ал. 1, т. 11 от НПК съдът постанови  вещественото доказателство по делото 2 бр. регистрационни табели с № Р 8695 РР да бъдат  изпратени в СекторПътна полицияпри ОД на МВР – гр. Русе за унищожаване след влизане в сила на решението.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                              Председател: