Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 203

 

Гр. Кубрат, 27.12.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                              Председател: Албена Великова

 

при  секретаря Вера Димова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 298 по описа на РСКт за 2018 година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.341 и сл. от ГПК  - съдебна делба на наследствени недвижими имоти във фазата по извършването й.

С влязло в законна сила на 19.09.2018 г. Решение № 145/31.08.2018 г. по гражд. дело № 298/2018 г. по описа на РС – Кубрат съдът е допуснал съдебна делба между М.М.М., ЕГН ********** с пост. адрес *** и А.И.И., ЕГН ********** с пост. и наст. адрес *** следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (Дворно място), находящо се в строителните граници на село Сеслав, област Разград, ул. „Арда“ № 5, с площ 1980 св. метра, представляващо Поземлен имот № 134 от квартал 12, при граници съгласно скица: улица „Арда“, улица „Трети март“, УПИ № II-192, УПИ № III-191 и УПИ № VIII-193, ведно с построените в същия имот: Жилищна сграда с декларирана застроена площ 62 кв. метра и Второстепенна постройка с декларирана застроена площ 12 кв. метра, подобрения и трайни насаждения, за който имот съгласно цитирания по-горе план е отреден Урегулиран поземлен имот № I-134 с площ 2027 кв. метра от кв.12, с неприложена регулация.

Делбата е допусната при права 1/2 ид. ч. за М.М.М. и 1/2 ид. ч. за А.И.И..

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобразявайки ги със становищата на страните приема за установено от фактическа страна следното:

По инициатива на ищеца е допусната и извършена съдебнотехническа и оценителна експертиза (СТОЕ). Съгласно заключението по същата допуснатият до делба недвижим имот не е реално поделяем съобразно правата на страните и техническите характеристики и застрояването на терена. Изготвената по делото съдебнотехическа и оценителна експертиза, съобразена и с решението по допускане на делбата и с изявленията на страните, неоспорена от съделителите и компетентно извършена съдът е приел изцяло.

В писменото си заключение вещото лице е оценило по пазарни цени процесния имот. Определило е и стойността на

 В съдебно заседание вещото лице заявява, че не е възможно всеки от съделителите да получи реален дял, поради което не е изготвило проект за разделяне.

От представените писмени доказателства – искова молба и решение по гр. д. № 751/2017 г. по описа на РС-Кубрат се установява по несъмнен начин, че процесния имот е бивша СИО, прекратена с развода между ответницата и М. М.. Последният е прехвърлил своята 1/2 ид. ч. на ищеца – син на М. и А., поради което и делбата е била допусната при равни права между страните по настоящото производство. В хода на брачното производство А.И. чрез процесуалния си представител изрично е заявила становище, че не претендира ползването на семейното жилище, тъй като същото се ползва от сина им М..

От показанията на разпитания по делото свидетел С.А.се установява, че първоначално имотът е бил в окаяно състояние, както отвън, така и във вътрешността на сградата. Този свидетел, който заедно с ищеца работили в областта на строителството по различни обекти в столицата и други населени места, със свой личен труд и като наемали работна ръка извършили редица строително-монтажни дейности: изливане на циментови площадки, основен ремонт на стълбище, изолация и външна мазилка, изграждане на навес, покрит с керемиди, измазване на стени, изграждане на външна чешма и ограда, ПВЦ ламперия. Св. А.заявява, че ответницата при редките си визити в България през процесния период е посещавала имота и изразявала задоволство от ремонтните дейности, предвид лошото техническо състояние на жилището. Съдът кредитира показанията на този свидетел, макар и роднина по сватовство с ищеца (баща на съпругата на М.М.), тъй като същият излага факти, които лично и непосредствено е възприел, които съвпадат и с констатираното от експерта, изготвил съдебнотехническата и оценителна експертиза.

Изложеното от фактическа страна обуславя следните правни изводи:

По извършване на делбата:

Минималните изисквания към един имот, за да бъде самостоятелно жилище са регламентирани в чл. 40, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110 от Наредба № 7/22.12.2003год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони: всяко жилище следва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и най-малко едно складово помещение в или извън жилището.

Процесният имот видно от заключението по съдебнотехническата и оценителна експертиза съставлява къща с два входа, състояща се от четири стаи и общи баня и тоалетна. Не могат да се обособят две жилища съобразно квотите на страните, отговарящи на изискванията на ЗУТ и Наредба № 7/2003г. Жилищната сграда е неподеляема.

С оглед на така установеното от експерта съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 348 ГПК за изнасяне на съсобствения имот на публична продан. Съсобствеността върху делбения имот следва да се ликвидира по този способ, тъй като от същия не могат да се образуват реални дялове за всеки съделител и имотът е неподеляем.  Ето защо, имотът следва да бъде изнесен на публична продан, като получените от проданта средства се разпределят между страните, съобразно техните права по решението за допускане на делбата.

По отношение на претенцията за сметки по чл.346 от ГПК за извършени подобрения

От събраните по делото гласни доказателства и заключението на съдебно-техническата и оценителна експертиза, категорично се установи, че в периода 2016 - 2018 год. в делбения имот, обитаван към този момент преимуществено от първия съделител, са извършени строително-ремонтни дейности – изливане на циментови площадки, основен ремонт на стълбище, изолация и външна мазилка, изграждане на навес, покрит с керемиди, измазване на стени, изграждане на външна чешма и ограда, ПВЦ ламперия, които са довели до увеличаване стойността на имота и в този смисъл безспорно съставляват подобрения върху него (в този см. Постановление № 6 от 27.XII.1974 г. по гр. д. № 9/74 г., Пленум на ВС, т.ІІ 6.). По принцип тези подобрения увеличават дяловете на всички съсобственици, независимо кой е живял и живее в имота, като сумата за тях съставлява задължение за цялата делбена маса и тя трябва да бъде понесена от всички съделители съобразно дяловете им. По този начин подобрителят може да иска от другите съсобственици само сумата, която се припада на техните дялове.

За да се определи правната квалификация на претенцията следва да се съобрази какво качество са притежавали страните към момента на извършване на строителните дейности, както и следното: ако се касае за ремонти, извършени от единия съсобственик със съгласието на другите съсобственици, квалификацията е по чл. 30, ал. 3 от ЗС; ако съсобствениците не са знаели за тези ремонти - квалификацията е по чл. 60 и сл. от ЗЗД, а ако са се противопоставили – по чл. 59 от ЗЗД - в този смисъл и Решение № 532/17.06.1994 г. по гр. д. № 382/1994 г. на ВС, I ГО.

По безспорен начин от събраните по делото гласни доказателства се установи, че извършването на претендираните от ищеца подобрения са били осъществени в периода 2016-2018 г. от първия съделител и със съгласието на неговата майка, ответник по делото. Една част от средствата осигурил ищецът и бащата на неговата съпруга, а друга част от ремонтните дейности били извършени с личния труд на М.М. и св. Алеков. От заключението на СТОЕ се установява, че стойността на извършените подобрения в делбения имот възлиза на 12 261.57 лева. Установено е по делото, че всеки от съделителите  притежава 1/2 ид. части от имота. При това разпределение на съсобствеността съделителката А.И.И.  следва да заплати на съделителя М.М.М. сумата 6 130.00 лева, с която сума тя се е обогатила за сметка на обедняването на съделителя – подобрител в имота. Предвид изложеното съдът намира, че претенцията на ищеца по сметките се явява основателна и доказана и следва да се уважи в размера от 6 130.00 лева.

Ищецът е направил и искане за присъждане на сторените по делото разноски, като е извършил такива както следва: 150.00 лева – възнаграждение за особен представител и 250.00 лева – възнаграждение за експерт по назначена съдебнотехническа и оценителна експертиза. Съделителите заплащат съобразно дяловете си разноските по съдопроизводствените действия, които са направени по повод признаване и ликвидиране на  съществуващата съсобственост, а при липса на оспорване на правата на съделителите, както и на способа на извършване на делбата, всеки съделител понася сам направените разходи за процесуално представителство на адвокат. В тази  насока е и съдебната практика (Опр. №4/06.01.11г. по ч.гр.д. №542/10г. на ВКС, ІІ г.о, Опр. №252/11.07.14г. на ВКС по гр. д. № 2024/14г. на І г.о).  С оглед на което на ищеца следва да се присъдят разноските направени за СТЕ и за особен представител съразмерно на дела на ответницата или тя следва да му заплати за направените от него разноски по делото сумата 200.00 лева.  

Всеки от съделителите следва да плати по сметка на РС – Кубрат държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела си, но не по- малко от 50.00 лева, на основание чл.355 от ГПК и чл.8 от действащата Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

На основание чл.10 от Тарифа за ДТКССГПК във вр.с чл.78, ал.1 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – Кубрат и държавна такса в размер на 245.20 лева, определена 4% върху уважения размер на претенцията по сметки за подобрения в имота.

Водим от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОСТАНОВЯВА да бъде изнесен на публична продан, на основание чл. 348 от ГПК, следния недвижим имот, находящ се в гр.Кубрат, обл.Разград, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (Дворно място), находящо се в строителните граници на село Сеслав, област Разград, ул. „Арда“ № 5, с площ 1980 св. метра, представляващо Поземлен имот № 134 от квартал 12, при граници съгласно скица: улица „Арда“, улица „Трети март“, УПИ № II-192, УПИ № III-191 и УПИ № VIII-193, ведно с построените в същия имот: Жилищна сграда с декларирана застроена площ 62 кв. метра и Второстепенна постройка с декларирана застроена площ 12 кв. метра, подобрения и трайни насаждения, за който имот съгласно цитирания по-горе план е отреден Урегулиран поземлен имот № I-134 с площ 2027 кв. метра от кв.12, с неприложена регулация,

при първоначална пазарна цена от 14 400.00 (четиринадесет хиляди и четиристотин лева, нула стот.) лева, като получената при продажбата сума се разпредели между съделителите, съобразно техните квоти, а именно:  

1/2 ид. части за М.М.М.;

1/2 ид. части за А.И.И..

 

ОСЪЖДА А.И.И., ЕГН ********** с пост. и наст. адрес ***  да заплати на   М.М.М., ЕГН ********** с пост. адрес *** сумата 6 130.00 лева (шест хиляди сто и тридесет лева, нула стот.), представляваща стойност на  извършени подобрения съразмерно с дела й.

ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН ********** с пост. адрес *** да заплати по сметка на РС –Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия му се дял, в размер на 288.00 лева (двеста осемдесет и осем лева, нула стот.).

 ОСЪЖДА А.И.И., ЕГН ********** с пост. и наст. адрес ***, ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – Кубрат държавна такса върху стойността на припадащия й се дял, в размер на 288.00 лева (двеста осемдесет и осем лева, нула стот.).

ОСЪЖДА А.И.И., ЕГН ********** с пост. и наст. адрес ***, ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – Кубрат държавна такса върху уважения размер на претенцията по сметки за подобрения в имота в размер на  245.20 лева (двеста четиридесет и пет лева, двадесет стот.).

ОСЪЖДА, на основание чл.355 от ГПК, А.И.И., ЕГН ********** *** да заплати на М.М.М., ЕГН ********** с пост. адрес ***, съответно на дела й, направените от ищеца разноски по извършване на делбата в размер на 200.00 лева (двеста лева, нула стот.).

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                         Председател: /П/ Ал. Великова