Р Е Ш Е Н И Е    207

 

Гр.Кубрат, 28.12.2018 год.

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в публично заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                               

                                                  Председател: Албена Великова

 

При секретаря Вера Димова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 479 по описа на РСКт за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искове с правна квалификация чл.127, ал.2 във вр. с чл.143, ал.2 от СК и чл. 59 от СК.

 

Мотивиран така и на основание чл. 127, ал. 2 от СК, съдът

 

Р Е Ш И :  

 

УВАЖАВА предявения от Г.Н.И., ЕГН **********,***, срещу А.А.А., ЕГН **********,***, иск и ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителски права по отношение на децата А.А.А., ЕГН ********** и Л.А.А.. , ЕГН **********, на майката – Г.Н.И..

ПОСТАНОВЯВА децата А.А.А.и Л.А.А.. да живеят в дома на майка си – Г.Н.И. ***.

ОПРЕДЕЛЯ на бащата – А.А.А. режим за поддържане на лични отношения с децата си А.А.А., ЕГН ********** и Л.А.А.., ЕГН **********, с право да ги вижда и взема всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09:00 часа в съботния ден до 16:00 часа в неделния ден, по пет дни през коледната и зимната ваканция, всеки втори ден по време на религиозните празници, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, със задължението да взема и връща децата в дома им в село Сеслав.

ОСЪЖДА, на основание чл. 143, ал. 2 СК, във вр. с чл. 149 от СК,  А.А.А. да заплаща на детето си А.А.А., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева, считано от 10.08.2018 год. до изменение на обстоятелствата, с падеж  1-во число на месеца, за който се дължи издръжката ведно със законната лихва за всяка забавена вноска, считано от влизане на решението в сила, платими чрез неговата майка и законен представител Г.Н.И..

ОСЪЖДА, на основание чл. 143, ал. 2 СК, във вр. с чл. 149 от СК,  А.А.А. да заплаща на детето си Л.А.А.., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева, считано от 10.08.2018 год. до изменение на обстоятелствата, с падеж  1-во число на месеца, за който се дължи издръжката ведно със законната лихва за всяка забавена вноска, считано от влизане на решението в сила, платими чрез неговата майка и законен представител Г.Н.И..

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани предявените от А.А.А. срещу Г.Н.И. искове за упражняване родителските права, режим на лични отношения и плащане на издръжка на родените от прекратеното съвместно съжителство деца А.А.А.и Л.А.А...

ОСЪЖДА А.А.А. да заплати на Г.Н.И. направените по делото разноски в размер на 654.00 (шестстотин петдесет и четири) лева.

ОСЪЖДА А.А.А. да заплати по сметка на РС – Кубрат държавна такса по присъдената издръжка в размер на 374.40 (триста седемдесет и четири лева, четиридесет стот.) лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС – Разград.

 

                                                   Председател: /П/ Ал. Великова