Р Е Ш Е Н И Е

 

  198

 

гр. Кубрат, 12.12.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КУБРАТСКИЯТ районен съд, ВТОРИ СЪСТАВ,  в публично съдебно заседание на дванадесети декември  две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                    

При участието на секретаря Павлина Петрова, сложи на разглеждане ГР. Д. № 514 по описа на 2018 година, докладвано от съдия ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

 

Налице са основания за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК. На ответника по делото изрично е указано последиците от неподаване на отговор по иска и неявяване в първото по делото съдебно заседание. Сред тях е и възможността за постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не е подал отговор по иска. Не се явява и в първото съдебно заседание, макар и да е редовно призован, като не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Поради това е налице първата формална предпоставка за постановяване на неприсъствено решение, посочена в чл.239, ал.1, т.1 от ГПК.

Имайки предвид приложените по ч.гр.д. № 514/ 2018 г.,   по описа на  РС-Кубрат, писмени  доказателства, съдът счита, че искът се явява вероятно основателен.  Налице е и второто формално основание по чл.238, ал.1, т.2 от ГПК за уважаване искането на ищците.

Налице са процесуалните и материално правни предпоставки за постановяване на неприсъствено решение.

 С уважаването на иска, на ищеца, съгласно о чл.78, ал.1 от ГПК, следва да се присъдят и направените от него деловодни разноски.

Поради изложеното, на основание чл.239, във вр. чл.238 от ГПК, съдът

 

                      РЕШИ: №  198/ 12.12.2018 г.

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение н. С.В.П., ЕГН ********** ***,  вземането на „А.З.К.НА П.З.” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление:*** с управители Р.Г.А.и Т.Я.К.чрез пълномощник юрисконсулт Н.А.С. със съдебен адрес:***, п. к., за сумите:

          533.33 (петстотин тридесет и три лева, тридесет и три стот.) лева, главница, представляваща неизпълнен дълг по Договор за кредит № 246149/13.04.2015  год., ведно със законната лихва върху тази сума считано от 28.05.2018 г. до окончателното плащане;

          53.78 (петдесет и три лева, седемдесет и осем стот.) лева – договорна лихва, начислена за периода от 13.05.2015 год. до 10.10.2015 год.;

          264.92 (двеста шестдесет и четири лева, деветдесет и две стот.) лева – гаранция по кредитн.та сделка;

160.0   (сто и шестдесет лева, нула стот.) лева – такси.

 

         ОСЪЖДА С.В.П., ЕГН ********** ***, да заплати на  „А.З.К.Н.П.З.” ООД, ЕИК  202527341 със седалище и адрес на управление:*** с управители Р.Г.А.и Т.Я.К.чрез пълномощник юрисконсулт Н.А.С. със съдебен адрес:***, п. к., за разноски по делото на основание  чл.78, ал.1  ГПК, сумите  25.00 (двадесет и пет) лева – платена държавна такса, 200.00 (двеста) лева – платено адвокатско възнаграждение в заповедното производство, и за настоящото производство – доплатена държ.такса в размер на 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, и платеното възнаграждение на един адвокат в размер на 350.00  (триста и петдесет) лева.

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се съобщи на страните с връчване на препис.

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ : /П/ Д. Петрова – Енева