Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 204

 

Гр. Кубрат, 27.12.2018 год.

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

Кубратският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                              Председател: Албена Великова

 

при секретаря Вера Димова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 575 по описа на РСКт за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

Производство с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

Водим от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения между К.Ч.Р., ЕГН **********,***, и Н.Е.Ш., ЕГН **********,***,  с Акт № 0060/11.08.2016 г. на Община гр. Завет, граждански брак, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, без да се произнася относно вината за това състояние на  брачната връзка.

ОСЪЖДА Н.Е.Ш. да заплати по сметка на РС – Кубрат окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС – Разград.

 

                                                   Председател: /П/ Ал. Великова