Р Е Ш Е Н И Е

 

  192

 

гр. КУБРАТ, 05.12.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        КУБРАТСКИЯТ районен съд, ВТОРИ СЪСТАВ,  в публично съдебно заседание на пети декември  две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТРОВА - ЕНЕВА

                                                    

при участието на секретаря П.П.и районен  прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, сложи на разглеждане ГР. Д. № 578 по описа на 2018 година, докладвано от съдия ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

На основание чл.19 от Закона за гражданската регистрация, съдът

 

 

                                                 Р   Е   Ш   И  :

            

ДОПУСКА промяна на имената -  бащино и фамилно име,  на Д.В.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес ***,  от Д.В.Х. на Д.Х. *** да отбележи допуснатата промяна в регистрите за гражданска регистрация и акта за раждане на Д.В.Х..

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, с връчване на препис пред ОС Разград.

След влизането му в сила, препис от него да се изпрати на Община гр.Кубрат,  за отбелязване промяната във фамилното име на молителя.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Д. Петрова – Енева

 

МОТИВИ  по  Решение № 192/ 05.12.2018 год. по гр.д. № 578 по описа на РС – Кубрат за 2018 година

 

    Производството е с правно основание чл.19 ЗГР, във вр. с чл.542 и сл. ГПК.        

                Постъпила е молба от Х.В.Х., ЕГН ********** и М.Н.Х., ЕГН **********, в качеството на родители и законни представители на малолетното дете Д.В.Х., ЕГН **********, и тр.с пост. адрес ***, съд. адрес:***, пл. „Възраждане“ № 2, ет.2, чрез адв. М. Д., като твърдят, че имат желание бащиното и фамилното име на детето им, родено в гр. Гент, Белгия, където е съставен Акт за раждането му с грешното им записване „В.Х.“, вместо вярното – Х. – бащино, тъй като е собственото име на нейния баща; и В. – фамилно, тъй като е собственото име на нейния дядо по бащина линия, да бъдат променени от Д.В.Х. на Д.Х. ***, редовно призована, депозира становище за основателност на молбата.

   РП – Кубрат, редовно уведомена, изпраща представител, чрез който заявява становище за допустимост и основателност на молбата.

              След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното: Молителите - М.Н.Х., ЕГН ********** и Х.В.Х., ЕГН **********, видно от приложеното към молбата заверено копие на издаденото за раждането на Д.В.Х., ЕГН **********, родена на *** г.  в Белгия,  удостоверение са негови родители.

    От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по несъмнен начин, че бащиното име на детето следва да е собственото на бащата – Х., с наставка – ова, а  не В., както и че всъщност за детето родителите са избрали за фамилно име собственото на неговия дядо по бащина линия – В..

    Допусната грешка, съставляваща размяна на бащиното и фамилно име на детето, следва да бъде отстранена по заявената молба на родителите.

     Воден от изложеното съдът постанови своя акт.

 

 

Районен съдия: /П/ Д. Петрова - Енева