О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 438

 

гр.Кубрат, 04.12.2018 г.

 

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 532 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на „А.Б.” ЕАД, ЕИК 131468980  със седалище и адрес на управление ***, представлявано заедно от Александър  Василев Димитров и Младен Маркоски, с която е предявен иск с правно основание чл. 422 ГПК.

При извършване на служебна проверка относно допустимостта на производството и редовността на исковата молба, съдът констатира следното:

 С Разпореждане № 942/05.11.2018 г., съдът след като е констатирал редовно връчване на препис от исковата молба на ответника по реда на чл. 47, ал.6 ГПК, е дал указания на ищеца за представяне на доказателства по делото за внесен депозит от 300.00 лева по сметка на РС – Кубрат, с оглед назначаване особен представител на ответника на разноски на ищеца. Предоставен е седмичен срок за изпълнение на указанията, като ищецът е предупреден и за последиците от евентуалното си пасивно процесуално поведение.

Препис от горното разпореждане е получено на 19.11.2018 г. от процесуалния представител на страната. Крайният срок, в който е следвало да бъдат изпълнени указанията на съда е бил до 26.11.2018 г. вкл. Изпълнение обаче в този срок, а и понастоящем не е предприето.

Съдът преценява, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Съобразно нормата на чл. 64, ал. 1 ГПК процесуални действия, извършени след като са изтекли установените срокове, не се вземат предвид от съда. С оглед така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл. 129, ал. 2 вр. чл. 47, ал. 6 ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания осигуряващи движение на делото съобразно процесуалния закон съставлява основание за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото по смисъла на чл. 129, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА Искова молба вх.№ 2429/17.09.2018 г. на „А.Б.” ЕАД, ЕИК 131468980  със седалище и адрес на управление ***, представлявано заедно от Александър  Василев Димитров и Младен Маркоски чрез пълномощник юрисконсулт М.К., на основание чл. 129, ал.3 вр. чл. 47, ал. 6 ГПК и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 532/2018 г. по описа на Районен съд - Кубрат

          Определението подлежи на обжалване пред  Окръжен съд – Разград с частна жалба, подадена в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                               Председател:/П/ Ал. Великова