О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 432

 

 

 

          Кубратският районен съд, в закрито съдебно заседание на четвърти декември, две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

Районен съдия:  Диана Петрова – Енева

 

при секретаря ........... и в присъствието на прокурора  ..................... като разгледа докладваното от съдията Диана Петрова – Енева гр.д. № 592 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

     Производството е по предявен иск с правно основание чл. 49 СК.

     В срока за писмен отговор ответникът, с рег. пост./наст. адрес в гр. Глоджево, обл. Русе, заявява възражение за местна подсъдност, основана на разпоредбата на чл. 105 ГПК, и представя доказателства, в съответствие с правилата на чл. 119 ГПК.

         Поради изложеното и на основание чл. 118 ГПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 592/ 2018 год. по описа на РС –  Кубрат.

         Изпраща делото за разглеждане на местно компетентния Районен съд – Русе.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на заявителя с връчване на препис пред ОС – Разград.

 

                                                      Районен съдия:/П/