О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 456 

 

Гр.Кубрат, 28.12.2018 год.

 

 

 

Кубратският районен съд в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                        Председател: Албена Великова

 

като разгледа докладваното от председателя частно гражданско дело № 774 по описа на РСКт за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по чл. 51 и сл. от Закона за наследството.

Постъпило е заявление от В.Х.М., ЕГН ********** с пост. адрес *** в което декларира изявление, че като наследник на покойния си баща Х.М.С.,***, поч. на 20.02.2015 год., се отказва от оставеното от наследодателя си наследство. Моли този отказ да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл. 49, ал. 1 от ЗН  и да му бъде издадено удостоверение за направения и вписан отказ.

            Съдът, след преценка на приложените към молбата доказателства, приема за установено следното:

            Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Този отказ поражда права за останалите наследници, съгласно разпоредбата на чл.53 от ЗН.

            От съдържанието на представеното Удостоверение за наследници № 2141/10.12.2018 г., издадено от Община Кубрат, се установява, че молителят е наследник на Х.М.С.,***, поч. на 20.02.2015 год., Акт за смърт № 0029/20.02.2015 год. съставен в Община Кубрат. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителя лично с нотариална заверка на подписа. Кубратският районен съд се явява компетентен за вписване на направения отказ, тъй като мястото на откриване на наследството – с. Савин – е в съдебния район на Районен съд – Кубрат.

            Предвид изложеното и на основание чл. 52 във вр. с чл. 49, ал. 1 от ЗН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

             ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – Кубрат  направения от В.Х.М., ЕГН ********** с пост. адрес ***, отказ от наследството, оставено от покойния му баща Х.М.С.,***, поч. на 20.02.2015 год., Акт за смърт № 0029/20.02.2015 год. съставен в Община Кубрат.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписания отказ от наследството.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.                                                                                                                                    

 

              Председател:/П/ Ал. Великова