П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 54

                                       

Гр.Кубрат, 20 декември  2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският районен съд на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.Д.

                                                                           Т.Д.

 

         При секретаря Вера Димова и районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 44 по описа за 2018 година,

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.М.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, женен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 02.02.2017 г. до 26.10.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю. и непълнолетните Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали – 4.5 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Акация“ на стойност от 162.00 лева и 15.0 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ и „Акация“ на стойност 829.60 лева, всичко на обща стойност от 991.60 лева (деветстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки) от териториално поделение на „Кубратска гора" ЕООД гр. Кубрат, собственост на О.К. с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;

3/ на основание чл. 42б, ал. 4, във вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. ал. 2, т. 4, във вр. с ал. 1 от НК – включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;

4/ на основание чл. 42б, ал. 5, във вр. чл. 42а, ал. 3, т.3, във вр. с  ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1 НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.Ю. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, работи в „Пилко“ ЕООД гр. Разград, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 06.01.2017 г. до 26.05.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с непълнолетните Б.Г.М., Г.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали – 2.0 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Цер“ и „Дъб“ на стойност от 81.60 лева и 5.5 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ на стойност 292.80 лева, всичко на обща стойност от 374.40 лева (триста седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат, собственост на О.К. с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА;

3/ на основание чл. 42б, ал. 5, във вр. чл. 42а, ал. 3, т.3, във вр. с  ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1 НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО ЧАСА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Г.М. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, работи в „Пилко“ ЕООД гр. Разград, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 06.01.2017 г. до 26.10.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю., Г.М.М. и непълнолетните Г.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета и части от тях, включително отсечени и паднали – 6.5 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Цер“, „Дъб“ и „Акация“ на стойност от 265.20 лева и 18.5 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ и „Дъб“ на стойност 1 009.80 лева, всичко на обща стойност от 1 275.00 лева (хиляда двеста седемдесет и пет лева) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, собственост на О.К. с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Г.М. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, не учи и не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 06.02.2017 г. до 26.10.2017 г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю., Г.М.М. и непълнолетните Б.Г.М. и Я.С.Ю., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали – 4.0 пространствени кубични метра дърва за огрев от „Дъб“ на стойност от 163.20 лева и 19.5 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“ и „Дъб“ на стойност 1 069.80 лева, всичко на обща стойност от 1 233.00 лева (хиляда двеста тридесет и три лева) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, собственост на О.К. с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал, 2, във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Я.С.Ю. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, с начално образование, не учи и не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 05.02.2017г. до 15.09.2017г. в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, действайки в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с М.С.Ю., Г.М.М. и непълнолетните Б.Г.М. и Г.Г.М., като извършител, без редовно писмено позволително изсякъл, събрал, добил и извозил от горския фонд дървета или части от тях, включително отсечени и паднали  – 4.0 пространствени кубични метра дърва за огрев от вид „Дъб“ на стойност от 163.20 лева и 11.8 пространствени кубични метра средна строителна дървесина от вид „Цер“, „Дъб“ и „Акация“ на стойност 634.24 лева, всичко на обща стойност от 797.44 лева (седемстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки) от териториално поделение на „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат, собственост на О.К. с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 и т. 5 от НК, за което и на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК му налага наказание ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1/ на основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал.,2, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

2/ на основание чл. 42б, ал. 2, във вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 1, във вр. с ал. 2, т. 2, във вр. ал. 1 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.М., да заплати в полза на ОД на МВР –  Разград сумата 111.13 (сто  и единадесет лева, тринадесет стот.) лева – разноски на досъдебното производство, в полза на РС – Кубрат сумата от 10.00 (десет) лева – разноски на съдебното следствие, както и по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА подсъдимия М.С.Ю. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 111.13 (сто  и единадесет лева, тринадесет стот.) леваразноски на досъдебното производство, в полза на РС – Кубрат сумата от 10.00 (десет) лева – разноски на съдебното следствие, както и по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Б.Г.М. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 111.13 (сто  и единадесет лева, тринадесет стот.) леваразноски на досъдебното производство, в полза на РС – Кубрат сумата от 10.00 (десет) леваразноски на съдебното следствие, в полза на Националното бюро за правна помощгр. София сумата 100.00 (сто)  леваразноски за осъществяване на правна помощ по ДП, както и по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА бащата на непълнолетния подсъдим Г.Г.М.Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 111.13 (сто  и единадесет лева, тринадесет стот.) леваразноски на досъдебното производство, в полза на РС – Кубрат сумата от 10.00 (десет) лева – разноски на съдебното следствие да заплати в полза на Националното бюро за правна помощгр. София сумата 100.00 (сто)  леваразноски за осъществяване на правна помощ по ДП, както и по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА бащата на непълнолетния подсъдим Я.С.Ю. – С.Ю.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на ОД на МВР –  Разград сумата 111.13 (сто  и единадесет лева, тринадесет стот.) лева – разноски на досъдебното производство, в полза на РС – Кубрат сумата от 10.00 (десет) лева – разноски на съдебното следствие, да заплати в полза на Националното бюро за правна помощгр. София сумата 100.00 (сто)  леваразноски за осъществяване на правна помощ по ДП, както и по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

         Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Разград.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

        Съдебни заседатели:1. /П/ Т. Т.        2. /П/ Д. Д.