П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 48

                                       

Гр.Кубрат, 08 ноември  2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Кубратският  районен съд на осми ноември две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  Т.Т.

                                                                           Д.Д.

                                                                                

         При секретаря Вера Димова и районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД № 239 по описа за 2018 година,

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.С.А.   роден на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента изтърпява присъда в Затвора гр. Белене, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец септември 2017 г. до 01.03.2018 г. в гр. Кубрат, обл. Разград, действайки в условията на повторност и в условията на продължавано престъпление, сам и след предварителен сговор с И.К.А. и Ш.А.М. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – разбиване на катинари и чрез използване на техническо средство неустановено по вид, е отнел чужди движими вещи – един брой газов пистолет марка „Екол Специал 99“ – 9 мм., лаптоп марка „НР Compaq 673b със зарядно устройство, части от оранжерия – 15 броя с дълж. 1.50 м., шир. 3 см., арматура с дълж.1.50 м. – 20 броя, един брой печка на твърдо гориво, производство на завод Тутракан, два броя печки на твърдо гориво за оранжерия, два броя строителни колички, на стойност 880.00 лв., от владението на А.А.Х. ***; мобилен телефон марка „Айфон 5“, на стойност 190.00 лв., от владението на Я.Ф.А. ***; ел. трион марка „Stein Haus Pro-ECS20, на стойност 75.00 лв, от владението на З.А.М. ***; мобилен телефон марка „Huawei Y6 2017“, на стойност 263.00 лв., от владението на И.Д.И. ***; 1 брой мъжки кон, 1 брой вълнено одеяло, 1 брой конска юзда без повод, 1 брой колан от естествена кожа, на стойност 528.00 лв.,от владението на М.И.Ю. ***, всичко на обща стойност 1 936.00 лв., немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 , т. 5 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 28 ал. 1 от НК,

за което и на основание чл. 54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл. 58а, ал. 1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия Д.С.А. наказание лишаване от свобода за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при строг режим. 

 

ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, наказанието наложено на подсъдимия Д.С.А. по НОХД № 207/2016 г. по описа на РС – Кубрат, а именно – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи отделно при общ режим.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.А. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента изтърпява присъда в Затвора гр. Белене, с българско гражданство, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец септември 2017 г. до 20.02.2018 г. в гр. Кубрат, обл. Разград, действайки в условията на повторност и в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Д.С.А. и Ш.А.М. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – разбиване на катинари и чрез използване на техническо средство неустановено по вид, е отнел чужди движими вещи – един брой газов пистолет марка „Екол Специал 99“ – 9 мм., лаптоп марка „НР Compaq 673b със зарядно устройство, части от оранжерия – 15 броя с дълж. 1.50 м., шир. 3 см., арматура с дълж. 1.50 м. – 20 броя, един брой печка на твърдо гориво, производство на завод Тутракан, два броя печки на твърдо гориво за оранжерия, два броя строителни колички, на стойност 880.00 лв., от владението на А.А.Х. *** и мобилен телефон марка „Huawei Y6 2017“, на стойност 263.00 лв., от владението на И.Д.И. ***, всичко на обща стойност 1 143.00 лв., немаловажен случай, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 , т. 5 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ОСЕМНАДАСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл. 58а, ал. 1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия И.К.А. наказание лишаване от свобода за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим. 

 

ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, наказанието наложено на подсъдимия И.К.А. по НОХД № 313/2016 г. по описа на РС – Кубрат, а именно – ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи отделно при общ режим.

 

ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, наказанието наложено на подсъдимия И.К.А. по НОХД № 53/2017 г. по описа на РС – Кубрат, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да изтърпи отделно при общ режим.

 

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 25, във вр. с  чл. 23, ал. 1 от НК едно общо наказание между приведените в изпълнение, а именно – ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което подсъдимият И.К.А. да изтърпи отделно от наказанието по настоящата присъда при общ режим.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.А.М. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента изтърпява присъда в Затвора гр. Белене, с българско гражданство, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец септември 2017 г. до 20.02.2018 г. в гр. Кубрат, обл. Разград, действайки в условията на опасен рецидив, след предварителен сговор с Д.С.А. и И.К.А. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – разбиване на катинари и чрез използване на техническо средство неустановено по вид, е отнел чужди движими вещи – един брой газов пистолет марка „Екол Специал 99“ – 9 мм.; лаптоп марка „НР Compaq 673b със зарядно устройство; части от оранжерия  – 15 броя с дълж. 1.50 м., шир.  3 см.; арматура с дълж. 1.50 м. – 20 броя; един брой печка на твърдо гориво, производство на завод Тутракан; два броя печки на твърдо гориво за оранжерия; два броя строителни колички, всичко на обща стойност 880.00 лв., от владението на А.А.Х. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК, за което и на основание чл. 54 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, което на основание чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл. 58а, ал. 1 от НК, НАМАЛЯВА с една трета, поради което НАЛАГА на подсъдимия Ш.А.М. наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи при строг режим. 

 

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 70, ал. 7 от НК, подсъдимият  Ш.А.М. да изтърпи отделно неизтърпяната част от наказанието лишаване от свобода в размер на ЕДИН МЕСЕЦ и ШЕСТ ДНИ, от чието изтърпяване е бил предсрочно освободен с определение по ЧНД № 1190/2017 г. по описа на ОС – Плевен, при строг режим.

 

ОСЪЖДА  подсъдимите Д.С.А. и И.К.А. да заплатят солидарно на И.Д.  И. сумата 263.00 (двеста шестдесет и три) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 17.02.2018 г. до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.А. да заплати на М.И.Ю. сумата 420.00 (четиристотин и двадесет) лева, представляваща обезщетение за причинените му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 01.03.2018 г. до окончателното плащане.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.А.  да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 29.32 (двадесет и девет лева, тридесет и две стот.) леваразноски на досъдебното производство, по сметка на РС – Кубрат сумата 75.00 (седемдесет и пет) левадържавна такса върху уважените граждански искове, както и да ЗАПЛАТИ по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА подсъдимия И.К.А. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 29.32 (двадесет и девет лева, тридесет и две стот.) леваразноски на досъдебното производство, по сметка на РС – Кубрат сумата 25.00 (двадесет  и пет) левадържавна такса върху уважения граждански иск, както и да ЗАПЛАТИ по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА подсъдимия Ш.А.М. да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Разград сумата 29.32 (двадесет и девет лева, тридесет и две стот.) леваразноски на досъдебното производство, както и да ЗАПЛАТИ по сметка на Кубратски районен съд сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

          Присъдата подлежи на жалба и протест  в 15-дневен срок от днес пред ОС-Разград.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

        Съдебни заседатели:1. /П/ Т. Т.         2. /П/ Д. Д.