О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 183

 

Гр.Кубрат, 18 декември 2018 год.

 

            Кубратският районен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети декември, две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Албена Великова

                                   СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:  Т.Т.

                                                                                                        Д.Д.                                                               

 

При секретаря Вера Димова и в присъствието на ПРОКУРОР Пламен Пенчев, като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 280 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е  по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 25 от НК.

Образувано е  по внесено от Р.п.– К. предложение, с което се прави искане за определяне на общо наказание на ос.Т.Д.Т., ЕГН ********** с  адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Белене, при условията на чл. 25 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК по посочените в същото присъди.

В съдебно заседание представителят на държавното обвинение поддържа внесеното предложение.

Ос. Т.Д.Т. изразява съгласие да се извърши групиране на наложените му наказания по начина, по който е предложил представителят на районната прокуратура.  Назначеният му служебно от съда защитник пледира за постановяване на съдебен акт, с който се уважи предложението на представителя на държавното обвинение и определи едно общо наказание на осъденото лице по присъдите посочени в същото.

Съдът, като взе предвид становището на прокурора и осъдения, след като се запозна с приложените бюлетини за съдимост, съобрази следното:

Ос. Т.Д.Т. е осъждан с влезли в законна сила присъди както следва: 

1/  Със споразумение № 54/04.11.2015 г. по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС-Кубрат е осъден за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, извършено на 06.06.2015 г., като му е наложено наказание пробация, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за срок от една година и шест месеца.

Споразумението е влязло в законна сила на 04.11.2015 г.

2/ С присъда № 589/11.10.2016 г. по НОХД № 579/2016 г. по описа на Районен съд – Разград е осъден за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, извършено за времето от 10.03.2013 г. до 24.01.2014 г., като му е наложено наказание една година лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание с чл. 66 от НК е отложено за изпитателен срок от три години.

Присъдата е влязла в сила на 27.10.2016 г.

3/ С присъда № 5/20.02.2018 г. по НОХД № 23/2018 г. по описа на Районен съд - Кубрат е осъден за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. 2 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, извършено за времето от 12.10.2017 г. до 31.10.2017 г., като му е наложено наказание осем месеца лишаване от свобода, ефективно, при общ режим.

На основание чл. 68, ал. 1 от НК е приведено в изпълнение наложеното наказание с присъда по НОХД № 579/2016 г. по описа на Районен съд–Разград - една година лишаване от свобода, ефективно, при общ режим.

Присъдата е влязла в сила на 08.03.2018 г.

4/ С присъда №. 27/30.05.2018 г. по НОХД № 94/2018 г. по описа на РС-Кубрат е осъден за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. 2, т. 5 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, извършено в периода от 01.09.2017 г. до 31.20.2017 г., като му е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, ефективно, при общ режим.

На основание чл. 68, ал. 1 от НК е приведено в изпълнение наложеното наказание с присъда по НОХД № 579/2016 г. по описа на Районен съд –Разград - една година лишаване от свобода, ефективно, при общ режим.

Присъдата е влязла в сила на 15.06.2018 г.

5/ Със Споразумение № 60/23.10.2018 г. по НОХД 148/2018 г. по описа на РС –Кубрат е осъден за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, извършено за
времето от 01.08.2017 г. до 28.08.2017 г., като му е наложено наказание шест месеца
лишаване от свобода, ефективно, при общ режим.

Определението е влязло в сила на 23.10.2018 г.

С Определение № 153/23.10.2018 г. по НОХД № 148/2018 г. по описа на РС-Кубрпат, на основание чл. 68, ал. 1 от НК е приведено в изпълнение наложеното наказание с Присъда № 589/11.10.2016 г. по НОХД № 579/2016 г. по описа на Районен съд – Разград - една година лишаване от свобода, ефективно, при общ режим.

Определението е влязло в сила на 08.11.2018 г.

Въз основа на изложената фактическа обстановка, съдът намира, че групирането на наказанията на осъденото лице по влезли в сила присъди, следва да се извърши по следния начин:

Видно от приложената справка за съдимост деянията по присъди по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС-Кубрат и НОХД № 579/2016 г. по описа на РС-Разград са извършени от ос.Т. преди да е имало влязла в законна сила присъда, за което и да е от тях, поради което и на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК наказанията по тези присъди следва да бъдат групирани, като на ос.Т. бъде определено едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно наказание една година лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 от НК се отложи за изпитателен срок от три години.

Деянията по присъди по НОХД № 23/2018 г., НОХД № 94/2018 г. и НОХД № 148/2018 г., и трите по описа на РС-Кубрат са извършени от ос.Т. преди да е имало влязла в законна сила присъда, за което и да е от тях, поради което и на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК наказанията по тези присъди следва да бъдат групирани, като на ос.Т. бъде определено едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно наказание осем месеца лишаване от свобода, при общ режим.

Деянията по присъди по НОХД № 23/2018 г., НОХД № 94/2018 г. и НОХД № 148/2018 г., трите по описа на Районен съд - Кубрат, са извършени от ос.Т. в изпитателния срок на общото наказание по присъди по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС-Кубрат и НОХД № 579/2016 г. по описа на РС-Разград, поради което това общо наказание  -  една година лишаване от свобода следва да бъде приведено в изпълнение, като ос.Т.Д.Т. следва да го изтърпи отделно при общ режим.

На осн. чл. 25, ал. 2 от НК следва да бъде зачетена изтърпяната част от наказанията лишаване от свобода по горепосочените присъди.

Мотивиран така и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

                       

 ГРУПИРА наказанията на ос.Т.Д.Т., ЕГН ********** с  адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Белене, наложени с присъди по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС-Кубрат и НОХД № 579/2016 г. по описа на РС-Разград, като определя и налага едно общо наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за тригодишен изпитателен срок. 

ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК, определеното общо наказание по присъди по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС-Кубрат и НОХД № 579/2016 г. по описа на РС-Разград – ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, което ос. Д. да изтърпи отделно при общ режим.

ПРИСПАДА от приведеното в изпълнение общо наказание, на основание чл. 25, ал. 3 от НК, изтърпяното изцяло за времето от 23.11.2015 г. до 23.05.2017 г. наказание „Пробация” по Споразумение № 54/04.11.2015 г. по НОХД № 193/2015 г. по описа на РС-Кубрат, като два дни „пробация“ се зачитат за един ден „лишаване от свобода”.

ГРУПИРА наказанията на ос.Т.Д.Т., ЕГН ********** с  адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Белене, наложени с присъди по НОХД № 23/2018 г., НОХД № 94/2018 г. и НОХД № 148/2018 г., и трите по описа на РС-Кубрат, като определя и налага едно общо наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода при общ режим.  

ПРИСПАДА от общите наказания, на основание чл. 25, ал. 2 от НК, изтърпяната част от наказанията по горепосочените присъди.         

Определението подлежи на жалба и протест в 15-дневен  срок от днес пред Окръжен съд – Разград.

              

            

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

        СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /П/ Т. Т.                      2. /П/ Д. Д.