О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 185

 

Гр.Кубрат, 18 декември 2018 год.

 

            Кубратският районен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети декември, две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Албена Великова

                                   СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ:  Т.Т.

                                                                                                        Д.Д.                                                               

 

При секретаря Вера Димова и в присъствието на ПРОКУРОР Пламен Пенчев, като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 282 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е  по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 25 от НК.

Образувано е  по внесено от Р.п.– К. предложение, с което се прави искане за определяне на общо наказание на ос.Г.Д.Н., ЕГН ********** с адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Белене, при условията на чл. 25 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК по посочените в същото присъди.

В съдебно заседание представителят на държавното обвинение поддържа внесеното предложение.

Ос. Г.Д.Н. изразява съгласие да се извърши групиране на наложените му наказания по начина, по който е предложил представителят на районната прокуратура.  Назначеният му служебно от съда защитник пледира за постановяване на съдебен акт, с който се уважи предложението на представителя на държавното обвинение и определи едно общо наказание на осъденото лице по присъдите посочени в същото.

Съдът, като взе предвид становището на прокурора и осъдения, след като се запозна с приложените бюлетини за съдимост, съобрази следното:

Ос. Г.Д.Н. е осъждан с влезли в законна сила присъди както следва: 

1/ С Присъда № 1/10.01.2017 г. по НОХД № 1/2017 г. по описа на Районен съд–Кубрат е осъден за престъпление по чл. 325, ал. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и за престъпление по чл. 216, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, извършени на
26.12.2016г., като му е наложено на основание чл. 23, ал. 1 от НК едно общо
наказание шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание с чл.
66 от НК е отложено за изпитателен срок от три години.

Присъдата е влязла в сила на 19.04.2017 г.

2/С Присъда № 12/21.03.2018 г. по НОХД № 218/2017 г. по описа на Районен съд–Кубрат е осъден за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, извършено на
24.062016 г., като му е наложено наказание една година лишаване от свобода, чието
изтърпяване на основание с чл. 66 от НК е отложено за изпитателен срок от три
години.

Присъдата е влязла в сила на 10.04.2018 г.

Въз основа на изложената фактическа обстановка, съдът намира, че групирането на наказанията на осъденото лице по влезли в сила присъди, следва да се извърши по следния начин:

Видно от приложената справка за съдимост деянията по НОХД № 1/2017 г. и НОХД № 218/2017 г., двете по описа на Районен съд – Кубрат са извършени от ос.Г.Д.Н. преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, поради което и на основание чл. 25, an. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК наказанията по тези присъди следва да бъдат групирани, като на ос.Н. бъде определено едно общо най-тежко наказание една година лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 от НК бъде отложено за изпитателен срок от три години.

На осн. чл. 25, ал. 2 от НК следва да бъде зачетена изтърпяната част от наказанията лишаване от свобода по горепосочените присъди.

Мотивиран така и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

                      

 ГРУПИРА наказанията на ос.Г.Д.Н., ЕГН ********** с адрес ***, понастоящем в Затвора гр. Белене, наложени с присъди по НОХД № 1/2017 г. и НОХД № 218/2017 г., и двете по описа на Районен съд – Кубрат, като определя и налага едно общо наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага за тригодишен изпитателен срок. 

ПРИСПАДА от общото наказание, на основание чл. 25, ал. 2 от НК, изтърпяната част от наказанията по горепосочените присъди.         

Определението подлежи на жалба и протест в 15-дневен  срок от днес пред Окръжен съд – Разград.

              

            

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

        СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /П/ Т. Т.                      2. /П/ Д. Д.