ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от  СПОРАЗУМЕНИЕ № 74/20.12.2018 г.

по НОХД № 288 по описа на Районен съд – Кубрат за 2018г.

 

        Кубратският районен съд на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ВЕЛИКОВА

                                                                                                                    

       При секретаря Вера Димова и прокурор ДЕСИМИРА НЕДКОВА при Районна прокуратура – Разград, като разгледа, докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НОХД № 288 по описа за 2018 год., като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл. 384, ал. 3, във вр. с чл. 381 от НПК,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кубрат, представлявана от районен прокурор ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, адв. Д. Моллов от АК – София – повереник на пострадалото лице С.И.А. и подсъдимия Т.Н.С., представляван от адв. С. Вели от АК – Разград, за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 288/2018 г. по описа на РС – Кубрат, по силата на което:

Подсъдимият Т.Н.С. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 07.01.2018 г. по път 11-23, на км. 58+389, в посока на движение от с. Брестовене към гр. Завет, обл. Разград, при управление на моторно превозно средство – „Ауди A3“, с peг. № РР 2683 ВС, при предприемане на маневра „изпреварване“, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в:

– чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП): „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“;

– чл. 20, ал. 1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“;

– чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия , с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“;

– чл. 25, ал.1 от ЗДвП: „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“; като с деянието си по непредпазливост, е причинил на С.И.А. ***, тежка телесна повреда, изразяваща се в травматично разкъсване на слезката, довело до загуба на слезката, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“, предл. първо, във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, за което и на основание чл. 54 от НК, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване, при условията на чл. 66, ал. 1 от НК, се отлага с тригодишен изпитателен срок, считано от влизане в законна сила на определението.

        ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА по отношение на условно осъдения Т.Н.С. се възлага на инспектор при РУМВР – Кубрат, по местоживеене на лицето.

ЛИШАВА, на основание чл. 343г от НК, Т.Н.С. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

         РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 1 592.32 (хиляда сто тридесет и един лева, шестдесет стот.) лева се възлагат на подсъдимия Т.Н.С., който следва да ги заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Разград и по сметка на РС – Кубрат сумата 5.00 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

        ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 268/2018 г. по описа на РС – Кубрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                     

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Ал. Великова

 

 

 

 

 

Споразумението влиза в законна сила на 20.12.2018 г.