Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

№ 348

 

гр.  Кубрат, 18.12.2018 г.

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

             Диана Петрова – Енева, съдия докладчик по ЧНД № 315/ 2018 г. по описа на РС – Кубрат, след като се запознах с заявеното искане намирам, че:

 

            Производството е по реда на чл. 159а, ал.1ал.4  НПК, във вр. чл. 251г, ал.5 от ЗЕС.

            Образувано е във връзка с постъпило искане на прокурор от Кубратската районна прокуратура (КРП), с правно основание чл. 159а от НПК, вр.251г, ал.5 ЗЕС, с което се иска разрешение от първоинстанционния съд да бъдат предоставени, чрез писмени справки, данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги – „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - гр.София, „БТК” ЕАД - гр.София и „А 1 България” ЕАД - гр.София, относно следните обстоятелства:

        1. Да се предостави подробно детайлизирана разпечатка /входящи и изходящи повиквания/ SMS, дата, час продължителност на връзката, местонахождение на клетки на мобилния оператор, обслужил разговорите през СИМ картите и др., в периода от 08,00 ч. на 08.10.2018г. до 19.00 ч. на 10.10.2018г. за:

         - тел. № ***; ***

         - тел. № ***и баркод ***;

         - тел. № номер -***и баркод ***;

         - тел.№ номер - ***и баркод ***;

         - тел.№ номер - ***и баркод 2***;

         - тел. № - ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод – ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод – ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод – ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -8***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Мтел с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - СИМ карта за разговори на мобилен оператор Теленор със сериен номер ***;

         - СИМ карти на Виваком със сериен номер ***; ***;

         - пластика на мобилен номер ***, с изписан баркод ***;

         - СИМ карта „Orang" и изписан номер - ***;

Данни за идентифициране на абоната /абонатите/ на тези номера; в случай на предплатени услуги и дата и час на начално активиране на услугата.

 

         2. Да се предостави справка с какви СИМ карти са работили и в района на кои клетки са били засичани в периода от 08,00 ч. на 08.10.2018г. до 19,00 ч. на 10.10.2018г. следните апарати и устройства:

         - смарт часовник неустановена марка с имей код ***;

         - мобилен апарат Леново - А100 с имей код *** и имей код ***;

         - мобилен апарат Самсунг модел GT-E1202, с имей код *** и имей код ***;

         - мобилен апарат Алкател и имей код ***;

         - таблет марка Алкател с имей код ***;

         - мобилен апарат Нокия с имей код ***;

         На чие име са регистрирани СИМ картите ползвани в апаратите и от коя дата са активни. Пълна данни за всички входящи и изходящи повиквания, проведени от посочените мобилни устройства в периода от 08,00 ч. на 08.10.2018г. до 19.00 ч. на 10.10.2018г.

 

         3. Данни за всички входящи и изходящи повиквания/ SMS и др., в периода от 10,00 ч. до 14,00 ч. на 08.10.2018г. от стационарен телефон с № 0608 4 65 47. Дата и час и продължителност на връзката; местонахождение на клетките, от които са провеждани установените разговори.

         4. Данни за идентифициране на абоната /абонатите/ на тези номера / входящи/изходящи/; в случай на предплатени услуги и дата и час на начално активиране на услугата.

         5. Трите мобилни оператора да посочат:

         - номерата на клетките на мобилните  оператори с местонахождение гр.Попово, обл.Търговище, покриващи района на ***в града;           

         - пълни данни за проведените разговори установени от клетките за периода от 10,00 ч. до 14,00 ч. на 08.10.2018г. / имей на номерата на мобилните телефони, СИМ карти, установъчни данни на лицата на чието има се регистрирани.

 

        Искането на КРП е във връзка с водено досъдебно наказателно производство № ДП № 290ЗМ-328/2018г. по описа на РУ на МВР-Кубрат, вх. № 602/2018г. на Районна прокуратура – град Кубрат, срещу П.Х.П. *** и С.И.И. ***, за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, извършено в периода от 08.10.2018г. до 10.10.2018г. в гр.Попово, обл.Търговище, гр.Исперих, обл.Разград, гр.Кубрат, обл.Разград и с.Задруга, обл.Разград, с пострадали Е.Ж.Й.от гр.Попово, Б.Т.Н.от гр.Исперих, К.Д.И.от гр.Кубрат и С.М.А.от с.Задруга, обл.Разград.

         В качеството на обвиняеми са извършеното престъпление в гр.Исперих са привлечени П.Х.П. и С.И.И.. При извършени разпити пред съдия от PC Исперих обвиняемите признават извършените от тях престъпление на територията на с.Задруга, гр.Кубрат, гр.Попово и гр.Исперих. Също така казват и какви телефонни номера са ползвали с лицата, които са ги изпращали на адресите за да вземат оставените пари от пострадалите лица в периода 08.10 - 10.10.2018г. до момента на установяването им от служители при РУ Исперих.

С оглед проверка на събраните в досъдебното производство писмени и гласни доказателства, имат нужда от исканата информация, която ще способства за разкриване на обективната истина по делото.

Прокурорът при КРП иска от съда да бъде изготвено разпореждане до предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги: „Теленор България” - ЕООД – гр. София, „Виваком” – ЕАД – гр. София и „Мобилтел” – ЕАД – гр. София, да предоставят справка относно посочените по – горе данни, съставляващи такива по смисъла на чл. 251и, ал.1, т.1 вр. чл. 251б, ал.1, т.1 от ЗЕС; по чл. 251и, ал.2, т.1 вр. чл. 251б, ал.1, т.2 от ЗЕС; по чл. 251и, ал.3, т.1 вр. чл. 251б, ал.1, т.3 от ЗЕС; по чл. 251и, ал.4, т.1 вр. чл. 251б, ал.1, т.4 от ЗЕС; по чл. 251и, ал.5, т.1 вр. чл. 251б, ал.1, т.5 от ЗЕС.

Съставът на първоинстанционния КРС, след като се запозна с искането, намира следното от правна страна:

Посоченото досъдебно производство е започнало и водено срещу известни   извършители за осъществено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, което престъпно посегателство, с оглед на предвиденото в материалния закон, съгласно разпоредбата на чл. 93, т.7 от НК представлява "тежко престъпление", осъществявано при форма на вина пряк умисъл, с което изискването на чл. 159а, ал.2 от НПК се явява изпълнено, защото предоставянето на поисканите данни са необходими за разследване на посоченото престъпление и установяване на неговия извършител/и.

Съгласно чл. 251г, ал.5 от ЗЕС, за нуждите на наказателното производство данните по чл. 251б, ал.1 от ЗЕС се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на НПК, като тези условия и ред са регламентирани в чл. 159а от НПК. Налице е и идентичност на съответните данни по чл. 251б, ал.1 от ЗЕС с посочените в чл. 159а, ал.1 от НПК, като за тяхното дефиниране следва да се използват обстоятелствата, отразени в чл. 251и, ал.1ал.6 от ЗЕС, доколкото подобни дефиниции липсват в НПК.

Искането изхожда от компетентен орган - наблюдаващия прокурор, по воденото досъдебно производство, като разпоредбата на  чл. 159а, ал.1, предл.2 от НПК се явява спазена. Искането на КРП съдържа и законовите реквизити по чл. 159а, ал.3, т.т.15 от НПК. Прокурорът от КРП е мотивирал своето искане и последното съдържа и данните, които следва да бъдат предоставени; периода от време, за който да бъдат представени и е посочен разследващият орган, на който да бъдат предоставени данните – изпълнено е изискването на чл. 159а, ал.4, т.т.13 вр., с ал.1 от НПК.

Предвид изложеното, съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено, поради което и на основание  чл. 159а, ал.4, вр. ал.1 и ал.2 НПК,

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

ПОСТАНОВЯВАМ на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - гр.София, „БТК” ЕАД - гр.София и „А 1 България” ЕАД - гр.София, да предоставят на водещия разследването по досъдебно наказателно производство ДП № 290ЗМ-328/2018г. по описа на РУ на МВР-Кубрат, вх. № 602/2018г. на Районна прокуратура – град Кубрат, образувано на 09.10.2018 г. срещу П.Х.П. и С.И.И., чрез Ж. Жейнова – разследващ полицай при РУ на МВР – гр. Кубрат, СПРАВКИ относно:

следните обстоятелства:

        1. Да се предостави подробно детайлизирана разпечатка /входящи и изходящи повиквания/ SMS, дата, час продължителност на връзката, местонахождение на клетки на мобилния оператор, обслужил разговорите през СИМ картите и др., в периода от 08,00 ч. на 08.10.2018г. до 19.00 ч. на 10.10.2018г. за:

         - тел. № ***; ***

         - тел. № ***и баркод ***;

         - тел. № номер -***и баркод ***;

         - тел.№ номер - ***и баркод ***;

         - тел.№ номер - ***и баркод 2***;

         - тел. № - ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод – ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод – ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод – ***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -8***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Мтел с изписан баркод -***;

         - пластика на мобилен оператор Теленор с изписан баркод -***;

         - СИМ карта за разговори на мобилен оператор Теленор със сериен номер ***;

         - СИМ карти на Виваком със сериен номер ***; ***;

         - пластика на мобилен номер ***, с изписан баркод ***;

         - СИМ карта „Orang" и изписан номер - ***;

Данни за идентифициране на абоната /абонатите/ на тези номера; в случай на предплатени услуги и дата и час на начално активиране на услугата.

 

         2. Да се предостави справка с какви СИМ карти са работили и в района на кои клетки са били засичани в периода от 08,00 ч. на 08.10.2018г. до 19,00 ч. на 10.10.2018г. следните апарати и устройства:

         - смарт часовник неустановена марка с имей код ***;

         - мобилен апарат Леново - А100 с имей код *** и имей код ***;

         - мобилен апарат Самсунг модел GT-E1202, с имей код *** и имей код ***;

         - мобилен апарат Алкател и имей код ***;

         - таблет марка Алкател с имей код ***;

         - мобилен апарат Нокия с имей код ***;

         На чие име са регистрирани СИМ картите ползвани в апаратите и от коя дата са активни. Пълна данни за всички входящи и изходящи повиквания, проведени от посочените мобилни устройства в периода от 08,00 ч. на 08.10.2018г. до 19.00 ч. на 10.10.2018г.

 

         3. Данни за всички входящи и изходящи повиквания/ SMS и др., в периода от 10,00 ч. до 14,00 ч. на 08.10.2018г. от стационарен телефон с № 0608 4 65 47. Дата и час и продължителност на връзката; местонахождение на клетките, от които са провеждани установените разговори.

         4. Данни за идентифициране на абоната /абонатите/ на тези номера / входящи/изходящи/; в случай на предплатени услуги и дата и час на начално активиране на услугата.

         5. Трите мобилни оператора да посочат:

         - номерата на клетките на мобилните  оператори с местонахождение гр.Попово, обл.Търговище, покриващи района на ***в града;           

         - пълни данни за проведените разговори установени от клетките за периода от 10,00 ч. до 14,00 ч. на 08.10.2018г. / имей на номерата на мобилните телефони, СИМ карти, установъчни данни на лицата на чието има се регистрирани.

ЗАДЪЛЖАВАМ, на осн. чл. 159а, ал.6, изр.1 НПК, наблюдаващият прокурор, ако се установи след получаване на справката, че същата съдържа данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, да изготви мотивирано предложение до съдията, издал разрешението – за произнасяне относно тяхното унищожаване, както и да изпълни изискването на чл. 159а, ал.6, изр.2 от НПК.

ЗАДЪЛЖАВАМ на осн. чл. 159а, ал.6, изр.3 от НПК наблюдаващият прокурор и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, в случай на издадено разпореждане от съдията по чл. 159а, ал.6, изр.1 от НПК, да предоставят в 7-дневен срок от получаване на разпореждането на съдията, който го е издал, протоколите за унищожаване на данните.

Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           Районен съдия:/П/ Д. Петрова-Енева