МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 275/2018  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ – 360/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу И.Х.Д. *** за това, че   на 03.11.2018 г. в с. Равно, обл. Разград е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Мондео“ с номер на рама WFOWXXGBBW4K13861, което не е регистрирано по надлежния ред. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя И.Х.Д. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят И.Х.Д., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание признава вината си и изразява съжаление за стореното.  

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ – 360/2018 г. по описа на Районно управление ***, приема за установено следното:

Нарушителят И.Х.Д. е 26–годишен,  с българско гражданство, женен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Видно от приложените на л. 10 и л. 12 от БП писмо на РУ на МВР-Кубрат и справка за нарушител подс.И.Х.Д. е неправоспособен водач на МПС и не притежава свидетелство за управление на МПС. 

На 03.11.2018 г. св.С.К.- служител при РУ на МВР гр.Кубрат бил назначени в наряд, като изпълнявал служебните си задължения в с.Равно, обл.Разград във връзка с провеждането на масово мероприятие. Около 19:30 часа св.К.заедно с М.М., също служител в управлението, във връзка с изпълнение на служебните си задължения се намирали на ул.„Маршал Толбухин“ в с.Равно, когато забелязали да се движи лек автомобил „Форд Мондео“, без регистрационни номера, управляван от подс.Д.. Спрели за проверка водача, при която той представил само лична карта и заявил, че не притежава СУМПС. Чрез справка с ОДЧ при РУ на МВР-Кубрат, полицейските служители установили, че управляваният от подс.Д. лек автомобил „Форд Мондео“, без регистрационни номера няма регистрация в ОД на МВР-Разград, т. е. не е регистриран по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. Св.К.докладвал за установеното на св.Н.Н.- мл. автоконтрольор в РУ на МВР-Кубрат, който пристигнал в с.Равно и съставил АУАН № 023645/03.11.2018 г. на подс.Д., който го подписал без възражения.

От приложеното на л. 10 от БП писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат е видно, че по данни от АИС „КАТ“ лек автомобил „Форд Мондео“ с номер на рама WFOWXXGBBW4K13861, не е регистриран на територията на РБългария по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. издадена от Министъра на вътрешните работи.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите К.и Н., справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 023645/03.11.2018 г., справка за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на БП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят И.Х.Д. е осъществил състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият И.Х.Д. е осъществил изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 03.11.2018 г. е управлявал моторно превозно средство л. а. автомобил „Форд Мондео“ с номер на рама WFOWXXGBBW4K13861, без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 140, ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в своя чл. 3 ал. 1, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства да се регистрират. В конкретния случай подсъдимият е управлявал процесното превозно средство, без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

От субективна страна, подсъдимият е извършил престъплението умишлено, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че автомобилът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го е привел в движение и управлявал до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи И.Х.Д. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.        

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, млада възраст, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                         Председател: /П/ Ал. Великова