МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 279/2018  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ – 364/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу С.Г.А. *** за това, че на 04.11.2018 г. по път 11-23, км 32+302, обл. Разград в посока на движението с. Тетово, обл. Русе – с. Беловец, обл. Разград е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди 80“, с номер на рама WAUZZZ89ZHA403790, което не е регистрирано по надлежния ред. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя С.Г.А. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят С.Г.А., както на досъдебното производство, така и в съдебно заседание признава вината си и изразява съжаление за стореното.  

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ – 364/2018 г. по описа на Районно управление ***, приема за установено следното:

Нарушителят С.Г.А. е 26–годишна, с българско гражданство, неомъжена, неосъждана, с основно образование, безработна.

Видно от приложените на л. 11 и л. 12 от БП писмо на РУ на МВР-Кубрат и справка за нарушител подс.С.Г.А. е неправоспособен водач на МПС и не притежава свидетелство за управление на МПС. 

На 04.11.2018 г. св.К.С.и св.Н.С.- служители при РУ на МВР гр.Кубрат били назначени в наряд, като изпълнявали служебните си задължения на територията обслужвана от РУ на МВР-Кубрат. Около 20:30 часа подс.А. управлявала лек автомобил „Ауди 80“ без регистрационни номера, по път П-23, км 32+302, обл.Разград в посока на движението от с.Тетово, обл.Русе ­към с.Беловец, обл.Разград, когато загубила контрол над управляваното превозно средство и се забила в крайпътна канавка. По същото време от там минал св.В. А. – служител при РУ на МВР-Кубрат, който се прибирал към дома си в с.Тетово. А. спрял до катастрофиралият автомобил и се обадил на дежурния в РУ на МВР-Кубрат. На място пристигнали колегите му - св.К.С.и св.Н.С., които извършили проверка на водача А.. Последната не представила поисканите документи, като заявила, че ги е забравила.  Подсъдимата била отведена в сградата на управлението, къдено при извършена справка била установена самоличността на подсъдимата. Установено било също, че управляваният от А. лек автомобил „Ауди 80“, без регистрационни номера с номер на рама WAUZZZ89ZHA403790 няма регистрация в ОД на МВР-Разград - не е регистриран по реда на Наредба № I-45/24.03.2000 г. Цитираното превозно средство било с прекратена регистрация на основание чл. 143, ал. 15 от ЗДвП - „Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система се прекратява регистрация на регистрирано ППС на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство“. За констатираното св.А. съставил АУАН № 023502/04.11.2018 г.  на подс. А., която се запознала със съдържанието му и го подписала без възражения.

От приложеното на л. 22 от БП писмо от Началника на РУ на МВР-Кубрат е видно, че по данни от АИС „КАТ“ лек автомобил „Ауди 80“ с номер на рама WAUZZZ89ZHA403790 е със служебно прекратена регистрация по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите К. и Н., справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 023502/04.11.2018 г., справка за регистрация, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на БП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят С.Г.А. е осъществила състава на престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимата С.Г.А. е осъществила изпълнителното деяние на визирания престъпен състав, като на посочената дата по обвинението 04.11.2018 г. е управлявала моторно превозно средство лек автомобил автомобил „Ауди 80“ с номер на рама WAUZZZ89ZHA403790, без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗДвП пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство. При промяна в собствеността новият собтвеник следва да регистрира превозното средство в двумесечен срок. Така съгласно чл. 143, ал. 15 от ЗДвП, ако не стори това в указания срок, служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрираното пътно превозно средство на собственик. В конкретния случай подсъдимата е управлявала процесното превозно средство, без да е изпълнила задължението си да го регистрира по надлежния ред в законовия срок, поради което автомобилът е бил с прекратена регистрация.

От субективна страна, подсъдимата е извършила престъплението умишлено, като е съзнавала общественоопасния характер на деянието си, знаела е, че автомобилът не е регистриран, че поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, но въпреки това го привела в движение и управлявала до спирането от полицейските служители.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията на чл. 78а, ал. 1 от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лв., нарушителят e пълнолетен, към датата на извършване на деянието не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК,  с деянието не са причинени имуществени вреди и деецът не е бил в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи С.Г.А. от наказателна отговорност за престъплението по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, й наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, млада възраст, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                               Председател: /П/ Ал. Великова