МОТИВИ  КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД № 293/2018  ГОД.  ПО ОПИСА НА  РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

 

 

 

        Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура гр.Кубрат е внесла материалите по Бързо производство № 290ЗМ – 374/2018 г. по описа на РУ на МВР гр.Кубрат срещу И.Е.И. *** за това, че на 23.11.2018 г., в гр. Завет, обл. Разград, по ул.Освобождение“, е управлявал моторно превозно средствотоварен автомобил маркаФорд Транзит“, с рег.№ РР 0694 ВМ, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0362-000076/30.04.2018 г. на РУМВР гр. Тутракан, връчена на 05.06.2018 г. Внесено е и постановление от същата районна прокуратура, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на нарушителя И.Е.И. с налагане на административно наказание за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК, предвид наличието на основанията на чл. 78а, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Кубрат излага доводи в подкрепа на внесеното постановление като пледира за постановяване на решение, с което признае виновността на нарушителя в извършване на инкриминираното деяние и предвид наличието на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, ориентирано около минималния размер.

Нарушителят И.Е.И., разпитан на досъдебното производство, е дал подробни обяснения за извършеното, като признава вината си. В съдебно заседание се явява лично и изразява съжаление да извършеното.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и на доказателствата намиращи се по Бързо производство № 290ЗМ – 374/2018 г. по описа на Районно управление ***, приема за установено следното:

Нарушителят И.Е.И. е 21годишен, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Подс.И.Е.И. притежава СУМПС № 282760747/27.08.2015 г. със срок на валидност до 27.08.2025 г.

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0362-000076/30.04.2018 г. на РУМВР гр.Тутракан, връчена на И. на 05.06.2018 г. на подсъдимия е била наложена санкция по реда на чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, на посочения водач, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

Въпреки, че е бил с отнето СУМПС, И. продължил да управлява МПС.

На 23.11.2018 г., около 10:20 ч. в гр. Завет, обл.Разград, по ул.Освобождение, свидетелите П.Г., А.В.и  С.К.- служители в РУ на МВР-Кубрат, спрели за проверка товарен автомобил, маркаФорд Транзит, с рег.№ РР 0694 ВМ. Установили, че водач на превозното средство е подс.И.Е.И.. При поискване на СУМПС, той заявил, че същото му е било отнето от служители на МВР.

При извършена справка в информационните масиви на МВР било установено, че подс.И. управлява автомобила в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка - временно отнемане на СУМПС, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка - отнемане на свидетелство за управление на МПС, до решаване на въпроса за отговорността. За констатираното св.П.Г. съставил АУАН № 023442/23.11.2018 г. на подсъдимия, който го подписал без възражения.

По доказателствата: Възприетата от съда фактическа обстановка се доказва по непротиворечив начин от събраните по делото и преценени по реда на чл. 378, ал. 2 от НПК, писмени доказателства: обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите Г., В.и К., справка от сектор КАТ при ОД на МВР гр. Разград, АУАН № 023442/23.11.2018 г., справка за нарушител, справка за съдимост.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, дадени на ДП и обясненията на подсъдимия. Същите са логични и безпротиворечиви и съответстват на останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло и останалите събрани по делото писмени доказателства. Същите кореспондират, както помежду си, така и в цялост на установената по делото фактическа обстановка.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, съдът намира, че нарушителят И.Е.И. е осъществил състава на престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК.

От обективна страна, подсъдимият И.Е.И. е извършил изпълнителното деяние на престъплението като на посочената в постановлението дата – 23.11.2018 г. е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил маркаФорд Транзит“, с рег.№ РР 0694 ВМ, без свидетелство за правоуправление, поради това, че същото било отнето на основание връчената му заповед за прилагане на принудителна административна мярка до решаване въпроса за отговорността. Престъплението е формалноединственото съставомерно изменение на съществуващата действителност тук се явява самото деяние и с изпълнението му, субекта на посегателството го довършва. Видно от приложените по делото писмени доказателства – ЗПАМ и справки от РУМВР гр.Кубрат, подсъдимият  е с отнето свидетелство за управление на МПС.  

От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисълдеецът е съзнавал обективните елементи от състава на престъплението, като е съзнавал и общественоопасния характер на деянието.

По наказанието:

Съдът намери, че са налице условията за приложение на чл.78а от НК: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 до 1000 лева, не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава VІІІ от НК, с деянието не са причинени имуществени вреди, не е извършил деянието в пияно състояние.

Предвид горното съдът освободи И.Е.И. от наказателна отговорност за престъплението по чл чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, му наложи предвиденото административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева.

При индивидуализацията на наложеното наказание съдът отчита, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало, признание за виновност, материално и семейно положение, поради което наложи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

                                             

                                                              Председател: /П/ Ал. Великова