-
,
1.6.2019. 30.6.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 382/2017 ... ,
...
:
. -
19.6.2019.
2 No 494/2018 - , ; . ... ... :
. -
13.6.2019.
1.7.2019.
3 No 683/2018 ... :
. -
3.6.2019.
21.6.2019.
4 No 750/2018 ... ...,
...,
...,
...
:
. -
12.6.2019.
5 No 765/2018 ... :
.
27.6.2019.
6 No 768/2018 - ... :
. -
3.6.2019.
21.6.2019.
7 No 73/2019 - ... :
. -
20.6.2019.
8 No 245/2019 ... .. :
. -
5.6.2019.
1.7.2019.
9 No 256/2019 ... ... :
. -
5.6.2019.
26.6.2019.
10 No 257/2019 ... ... :
. -
5.6.2019.
3.7.2019.
11 No 351/2019 ; , , . . " " - .   :
. -
5.6.2019.
12 No 353/2019 ... ... :
. -
12.6.2019.
3.7.2019.
13 No 398/2019 ...   :
. -
30.5.2019.
30.5.2019.
14 No 408/2019 ... ... :
.
3.6.2019.
3.6.2019.
15 No 418/2019 - , ; . ...   :
.
13.6.2019.
16 No 316/2018 - ...,
...,
...
:
.
6.6.2019.
...
...
...
21.6.2019.
17 No 76/2019 - ... :
.
4.6.2019.
...
14.6.2019.
20.6.2019.
18 No 82/2019 - ... :
.
11.6.2019.
...
26.6.2019.
27.6.2019.
19 No 83/2019 ... . :
. -
5.6.2019.
20 No 85/2019 ... . :
. -
11.6.2019.
21 No 92/2019 - ... :
.
4.6.2019.
...
14.6.2019.
20.6.2019.
22 No 93/2019 - ... :
.
7.5.2019.
...
15.5.2019.
23 No 96/2019 - ... :
.
4.6.2019.
...
20.6.2019.
24 No 96/2019 - ... :
.
4.6.2019.
...
4.6.2019.
25 No 99/2019 - ...,
...
:
.
4.6.2019.
...
...
14.6.2019.
20.6.2019.
26 No 105/2019 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... - :
.
6.6.2019.
-
24.6.2019.
27 No 108/2019 - ...,
...
:
.
6.6.2019.
...
...
14.6.2019.
24.6.2019.
28 No 109/2019 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... - :
.
6.6.2019.
-
24.6.2019.
29 No 116/2019 .78 - ... :
.
25.6.2019.
...
30 No 118/2019 - ... :
.
6.6.2019.
...
6.6.2019.
31 No 120/2019 - ... :
.
25.6.2019.
...
32 No 121/2019 - ... :
.
6.6.2019.
...
6.6.2019.
33 No 127/2019 - ... :
.
14.6.2019.
...
14.6.2019.
34 No 137/2019 . 65 - - ... :
. -
28.6.2019.
...
2.7.2019.