IBAN – BG44 STSA 9300 3111 6234 01

BIC STSABGSF

Банка ДСК – ЕАД клон Кубрат

Транзитна сметка за съдебни такси,  държавни такси,  глоби  и  лихви

БАНКОВИ СМЕТКИ

Банкови сметка на Районен съд – Кубрат

 Банка ДСК  - клон Кубрат

 ВICSTSABGSF

 Набирателна сметка: BG50 STSA 9300 3300 7016 10

За внасяне на гаранции, депозити за експертизи на вещи лица и сведетели.