БАНКОВИ СМЕТКИ

1. Транзитна сметка за съдебни такси, държавни такси, глоби и лихви.

IBAN – BG44 STSA 9300 3111 6234 01

BIC STSABGSF

Банка ДСК – ЕАД клон Кубрат


2. Банкова сметка на Районен съд – Кубрат.

За внасяне на гаранции, депозити за експертизи на вещи лица и свидетели.

Набирателна сметка:

IBAN: BG50 STSA 9300 3300 7016 10

BIC - STSABGSF

Банка ДСК - ЕАД  клон Кубрат