Тезнур Джеватова Дахилова - Главен счетоводител

Блага Александрова Димитрова - Съдебен деловодител

Цветанка Христова Маринова - Съдебен деловодител

Вера Любенова Димова - Съдебен секретар

Павлина Петрова Петрова - Съдебен секретар 

Лидия Петрова Савова - Секретар СИС

Ивана Алексиева Петрова - Съдебен архивар