УТВЪРДИЛ:

                                                /ДИАНА ПЕТРОВА –ЕНЕВА/

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ

 

  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ

ОТНОСНО  ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

 

1.  С настоящите вътрешни правила се определят реда и начина за публикуване в Районен  съд – Кубрат на всички съдебни актове на правораздаване, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.

2. Вътрешните правила са изготвени при спазване на всички изисквания на действащите нормативни актове в страната и в съответствие с Писма Изх. №№ 91-00-118 и 91-00-119 от 05.11.2009г. на ВСС във вр. с Протокол № 42 от 29 Октомври 2009г. от проведено заседание на ВСС и взети решения.

3. Цели на публикуването:

             Осигуряване на публичност и прозрачност на правораздавателната дейност, с оглед повишаване  на ефективността на съдебната система, както и за улеснение на гражданите.

                4.Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези които слагат край или препятстват по нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт/ присъда, решение, определение или разпореждане/. Това става незабавно  след обявяването  им, като публикуване на  диспозитива  на присъдата става след обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им.

        5.  Подлежат   на   обезличаване :

         -   задължително се обезличават личните имена, ЕГН и адресите.

   -  всички други лични данни на участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетели, законните представители или пълномощници, вещи лица, особени представители, служебни защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

  - обезличават се и всички други лични данни, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данни за физическа физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга  единитичност, но  само ако биха разкрили самоличността им.

-         Номера на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

-         Други данни- думи или изрази, които са шокиращи и чието публикуване  е в разрез с общоприетия морален предел и т.н.

  6. Не подлежат на   обезличаване :

-    данните на МПС и идентификаторите на недвижими имоти;

-    имената на магистрата, постановил съдебния акт;

-  номера на договори, освен ако самия договор не съставлява класифициран документ;

-   данните на юридическите  лица;

-   други данни;

  7. При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт, съдия – докладчика по делото или друг съдия дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието   на  съдебния акт.

 

     Не подлежат на публикуване следните видове съдебни актове :

1.     Актове, постановени в охранителните производства.

2.     Всички актове, произнасяни  по частни граждански дела, в т. число разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл. 417от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения.актове  по чл.73 от СК и др.

3. Следните актове по частни наказателни дела – за разрешаване   или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна, за допускане на обезпечение, за назначаване  на служебен защитник и пр.

 4. Актовете, свързани с произнасяне  по доказателствени искания или по движението на делото. Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи  или особени искове или в административни производства и могат да бъдат:

      - за налагане на глоби;

      - за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защити, както и за допускане на правна помощ;

      - за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата ;

      - за даване на указания на страните ;

      - за допускане или недопускане на доказателства ;

      - за издаване на изпълнителни листи ;

      - актове  за конституиране на страни, актове с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни  установителни искове;

      - други;

  5. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщане  им на прокурора.

  6. Актове, на които е поставен гриф  за сигурност / класифицирани съдебни актове/.

  

     Подлежи  на публикуване само в диспозитив следните видове съдебни актове ;

-         присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати – чл. 263, ал.1 е 3 от НПК ;

-         присъдите, постановени по престъпление по раздел осми от Глава втора на НК;

-         съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичност- чл. 136, ал.1 от ГПК ;

-         дела за издръжка или изменение на издръжка;

-         дела за нищожност  на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод;

-         дела за установяване на факта за раждането или смъртта ;

-         дела по Закона срещу домашното насилие;

-         дела по Закона за защита  срещу дискриминация ;

-         дела по Закона  за закрила на детето ;

-         дела по Закона за здравето и чл.89 от НК ;

 

         Подлежат на публикуване в цялост всички останали видове съдебни актове ;

-         по граждански дела- облигационни искове, искове за непозволено увреждане, вещни искове, делби, искове от КТ, установителни искове;

-         по наказателни дела – наказателни дела от общ характер, наказателни дела от частен характер, административни наказателни дела, дела по ЗБППМН, дела за реабилитация, дела за комулация, дела по чл. 243 и чл. 244 от НПК, дела по УБДХ.

 

         Организация на дейността по публикуване на съдебните актове ;

 

 В съответствие с изискването на закона Районен съд – гр. Кубрат използва САС „Съдебно деловодство” на Информационно обслужване” АД, гр. Варна, която разполага с функция за автоматична обработка на подлежащите на публикуване актове, с което се спазват изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Системата поддържа „електронна папка”, в която се прикачват съдебните актове, като програмата сама обезличава и генерира NTML документи за  WEB  сайта.

 

Публикуването на съдебните актове в интернет – страницата на Районен съд – Кубрат се извършва от съдебните секретари и  административния секретар. Подбора и обезличаването на данните от актовете, както и присъединяването им за публикация, се осъществяват от съдебните секретари.

         В използваната деловодна програма САС „Съдебно деловодство” от Районен съд – Кубрат е създадена  „Електронна папка” на дело, в която се прикачват съдебните актове от съдебните секретари. След потвърждение системата автоматично стартира процедура по обезличаване текста на присъединения документ за конкретния служител, след като го записва и го отваря на екран за проверка на обезличаването. Самата програма има алгоритъм за обезличаване на личните данни, но въпреки това всеки един съдебен акт следва да бъде проверен щателно от съдебния секретар извършващ прикачването за наличие на не заличени лични данни, преди да затвори файла, при което системата извършва съхраняване на същия в електронната папка на съответното дело.

         Ако има пропуски и системата не е заличила всички лични данни съдебните секретари задължително ръчно обезличават тези данни. 

 На интернет страницата на съда се публикуват и съхраняват постановените  от текущата година съдебни актове, както и тези от предходната  година.

 Ролята на публикуването се изразява преди всичко в публичен отчет за това какви и колко съдебни актове се постановяват, като доказателство за ефективност на системата. Посредством публикуването, резултатите от работата на Районен съд - Кубрат стават видими и достъпни за обществото. Публикуването на съдебните актове съставлява и един от начините за споделяне на съдебна практика измежду самите съдии.