УТВЪРДИЛ:

             /ДИАНА ПЕТРОВА –ЕНЕВА/

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. КУБРАТ

 

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА  

на Районен съд – гр. Кубрат

за случайно разпределяне на  делата на основание чл. 9 ЗСВ


    І. Цели на правилата .

 

1. Правилата регламентират процеса  на разпределяне на постъпилите дела между съдиите в Районен съд – гр. Кубрат, посредством внедрената програма за случайно разпределение на делата в съдилищата, предоставена  от Висш съдебен съвет.

2.      Чрез въвеждането на правилата се цели, правилното   администриране на делата и повишаване ефективността на работата, спазване на процесуалните срокове, постигане на балансирана натовареност на съдиите.

 

ІІ. Правила  за случайно разпределение на делата .

 

 1.В Районен съд – гр. Кубрат дейността по определяне на съдия докладчик, съобразно случайния избор, се  извършва от Председателя на съда, а при отсъствие се извършва от  Районния съдия,  определен със заповед на  председателя на съда

 

 2 .  Използваната от Районен съд – гр. Кубрат версия на програмата LAWCHOICE 3.3.1е инсталирана  локално на един компютър. Програмата е предназначена за разпределение на делата по случаен ред и документиране на направения избор.

 

 3.  Постъпилите  преписки  за деня  с поставен входящ номер по реда на тяхното постъпване  се предават същият ден на Председателя  и се разпределят  на случаен принцип, посредством програмния продукт между всички съдии чрез опция „избор : случаен „.

 

 4.При наличието на обективни причини,налагащи  делото да се разпредели  на конкретен съдия, разпределението се извършва посредством използването на опция „ избор : определен”, като изрично  в протокола за разпределението се описва причината за това действие.

  5. По дежурство се разпределят административни наказателни дела по Указа за борба с дребното хулиганства, мерки за неотклонение- задържане под стража,бързи и незабавни наказателни  производства, граждански дела – частни граждански  за издаване на разрешения по СК,за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417  ГПК. Разпределението по дежурство се извършва чрез програмата, като се използва опция „ избор: по дежурство”

 

   6. Определеният на случаен  принцип  съдия докладчик може да бъде заменян само при направен отвод  или отсъствие /платен отпуск, отпуск по болест или командировка/ след отбелязване на причините налагащи  ново разпределение. Новото разпределение също следва да се направи  на  случаен принцип. В тези случаи  делото се разпределя чрез програмата, при използване на опция „ избор: не участва”. Същата опция се прилага и при процесуална пречка делото да се разглежда от определен съдия.

 

  7.  Протоколите,   от програмата за случайно разпределение на делата се разпечатват на хартиен носител и се прилагат  към всяко дело, разпределено от доклада за деня, като един екземпляр се съхранява в отделна папка архив,   съдържащи всички протоколи от разпределение на делата.

 

   8. Правилата подлежат на изменение и допълване при възникнали нови обстоятелства в организацията на работата на Районен съд – Кубрат, както и при промени в програмата на Висш съдебен съвет за случаен избор на разпределение на делата.

 

   9. Настоящите вътрешни правила  за   случайно разпределение на делата за разработени  в изпълнение на указанията на Висш съдебен съвет  и в изпълнение  на Закона за съдебната власт.

 

   10. Контрола по изпълнение на настоящите правила  се осъществява от административния ръководител на Районен съд – гр. Кубрат.

   11. Препис от правилата се връчва на Районните съдии на съда  и административния секретар.