1. Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)