Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Бюро „Съдимост” при Районен съд – Кубрат.  То е разположено на първи етаж и работи с граждани непрекъснато от 9:00 до 17  ч., тел. 0848/72723

Със  свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:

1.    Заявление по образец (формуляр ще Ви бъде предоставен безплатно на място в  бюро "Съдимост"). В раздел Други – Образци , могат да се видят различните образци на заявленията.

2.    Лична карта;

3.    Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на  Районен съд - Кубрат за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в деловодството на РС-Кубрат " - чрез пос-терминално устройство, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд - Кубрат за държавни такси).

Как да получите свидетелство за съдимост за друго лице?

1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

* Изискванията по тази точка се отнасят и за лицата, упражняващи адвокатска професия.
2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Кубрат се издава в рамките на същия ден, в който подавате заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение различно от община Кубрат се издават в срок от 3 дни.

 

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

ТАРИФА