Съдебна администрация – Районен съд – Кубрат


 

Административен секретар стая № 11

тел. 7-25-63

0877881904

Деловодител гражданско отделение
стая  № 7 тел. 7-51-06
Деловодител наказателно отделение стая  № 7
тел. 7-51-06
Съдебен  архивар
стая  № 7 тел. 7-51-06
Съдебен  секретар   
стая  № 9  
Счетоводител стая  № 10 тел. 7-28-08 
Бюро съдимост стая  № 8 тел. 7-27-23
Съдебно изпълнителна служба
стая № 1 тел. 7-21-22
Призовкар стая № 1 тел. 7-21-22