Списък на съдебните заседатели от районен съд – гр. Кубрат


1.Адем Даилов Якубов

2.Алкин Осман Неби

3.Анка Николова Иванова

4.Анюшка Друмева Антонова

5.Весела Славчева Сярова

6.Ганка Иванова Георгиева

7.Джелил Ефраимов Исмаилов

8.Диана Генчева Илиева

9.Димитринка Георгиева Димитрова

10.Ивелин Горчев Иванов

11.Йордан Иванов Цанков

12.Майрям Юсеин Апти

13.Милка Асенова Терзиева

14.Муртаза Али Йени

15.Нела Димитрова Ангелова

16.Нела Кирилова Драганова

17.Нюсрет Осман Заим

18.Танжу Нежати Фетта

19.Татяна Георгиева Дочева - Русева

20.Тодор Стоянов Тодоров

21.Христанка Иванова Неделчева

22.Цанка Тодорова Димитрова

23.Мария Сейкова Спасова

24.Младен Дянков Чакъров

25.Садие Сали Федаил

26.Хюсеин Акифов Джевдетов

27.Хюсеин Недим Кула