ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СЪДА И СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ

 1.  Гражданите се допускат в сградата на Районен съд-Кубрат всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване.
 2. Всички лица, посещаващи сградата, задължително се проверяват от служител на Областно звено "Охрана", съгласно утвърдените от Министерство на правосъдието Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради и обекти за наличие на и оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни вещества или лесно запалими предмети.
 3. В съдебната сграда се допускат граждани и служебни лица след удостоверяване на самоличността им. Самоличността се удостоверява с валиден документ за самоличност или валидна служебна карта.
 4. Не се допускат в сградата на съда лица, които не могат да удостоверят самоличността си.
 5. Всички заседания са публични, с изключение на тези, които се провеждат при закрити врати. Съдът може да разпореди делото или конкретни части от него да се гледат при закрити врати в предвидените от закона случаи. Тогава в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.
 6. Заседанията се водят от председателя на състава. Неговите разпореждания относно поведението по време на съдебния процес са задължителни за страните и за гражданите. Председателя може  да отстрани от залата лица, които не спазват разпорежданията му.
 7. Гражданите следва да заемат местата си в залата преди започване на заседанието. Влизането в залата по време  на заседание е израз на неуважение към съда.
 8. Посетителите са длъжни да спазват хигиенни правила в сградата на съда и да опазват съдебното имущество.
 9. Информация за насрочените за деня дела, страните могат да получат в деловодството или интернет страницата на съда : http://court-kubrat.org

                               В СГРАДАТА НА СЪДА И СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. Влизане с неприличен външен вид, в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи вещества.
 2. Демонстриране на скандално или агресивно поведение.
 3. Използване на мобилни телефони,  както и правене на видео и звукозаписи в съдебната зала по време на заседание.
 4. Тютюнопушенето, включително и електронни цигари.